เปิดรับสมัครแล้วตั้งวันนี้ รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
วันที่ 17-29 เมษายน 2562

รอบที่ 3 การรับตรง

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ภาคปกติ)

ระดับปริญญาตรี 2 ปี 3 ปี เทียบโอนรายวิชา (ภาคปกติ)

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (ภาคพิเศษ)

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี เทียบโอนรายวิชา (ภาคพิเศษ)

ปีการศึกษา 2562

ลำดับที่

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

1

9 พฤษภาคม –

17 มิถุนายน 2562

สมัครและรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ชำระค่าใช้จ่าย 2,300 บาท

ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พื้นที่ในเมือง อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1

ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พื้นที่นามน อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2

กำหนดการนื้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ปริญญาตรี 4ปี

ลำดับที่

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

1

20 พฤษภาคม –

17 มิถุนายน 2562

สมัครและรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ชำระค่าใช้จ่าย 2,300 บาท

ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พื้นที่ในเมือง อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1

ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พื้นที่นามน อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2

กำหนดการนื้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

ลำดับที่

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

1

17-29 เมษายน 2562

นักเรียนดำเนินการสมัครผ่านทาง website https://student.mytcas.com/th

เฉพาะนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

2

2 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พร้อมกำหนดการและห้องสอบ

ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://www.ksu.ac.th

3

3 พฤษภาคม 2562

สอบข้อเขียน  (สอบวัดความรู้ทั่วไป , สอบความถนัดทางวิชาชีพครู)

เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่ในเมือง)

เอกสารที่ต้องนํามาในวันสอบ

1. บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้

2. ใบแจ้งชำระเงินค่าสมัคร TCAS 62 รอบที่ 3

นักศึกษาทุกคณะ

4

9 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทาง website https://student.mytcas.com/th  และ www.ksu.ac.th

5

13 พฤษภาคม 2562

สอบสัมภาษณ์

6

17 พฤษภาคม 2562

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ทาง website https://student.mytcas.com/th  และ www.ksu.ac.th

7

22 พฤษภาคม 2562

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

กำหนดการนื้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม