เปิดรับสมัครแล้วตั้งวันนี้ รอบที่ 2 โควตา ใช้คะแนน
4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562

รอบที่ 2 โควตา ใช้คะแนน

ลำดับที่

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

1

4 กุมภาพันธ์ –

23 มีนาคม 2562

นักเรียนดำเนินการสมัคร ผ่านทาง website www.admission.ksu.ac.th โดยชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา

2

29 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทาง website www.admission.ksu.ac.th และ www.ksu.ac.th

3

10 เมษายน 2562

สอบสัมภาษณ์

4

18 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

5

24-25 เมษายน 2562

ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ผ่านระบบ Clearing House ทาง website http://a.cupt.net

6

27 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษา ทาง website www.admission.ksu.ac.th และ www.ksu.ac.th

7

3 พฤษภาคม 2562

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

กำหนดการนื้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

ลำดับที่

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

1

17-29 เมษายน 2562

นักเรียนดำเนินการสมัครผ่านทาง website http://a.cupt.net

2

9 พฤษภาคม 2562

ผู้มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ให้เข้ายืนยันสิทธิ์ในระบบ ของ ทปอ. ทาง website http://a.cupt.net เพื่อเลือกสถาบันที่ประสงค์จะไปสัมภาษณ์ โดยถือเป็นการยืนยันสถาบันใน ขั้นตอนเดียวกัน

3

13 พฤษภาคม 2562

สอบสัมภาษณ์

4

17 พฤษภาคม 2562

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ ทาง website http://a.cupt.net และ www.admission.ksu.ac.th และ www.ksu.ac.th

5

22 พฤษภาคม 2562

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

กำหนดการนื้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รอบที่ 4 การรับแบบ Admission

ลำดับที่

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

1

9-19 พฤษภาคม 2562

นักเรียนดำเนินการสมัครผ่านทาง website http://a.cupt.net

2

29 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ทาง website http://a.cupt.net www.admission.ksu.ac.th และ www.ksu.ac.th

3

4 มิถุนายน 2562

สอบสัมภาษณ์

4

7 มิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ทาง website http://a.cupt.net www.admission.ksu.ac.th และ www.ksu.ac.th

5

10 มิถุนายน 2562

รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

กำหนดการนื้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

ลำดับที่

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

1

20 พฤษภาคม –

17 มิถุนายน 2562

สมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ชำระค่าใช้จ่าย 2,200 บาท

ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พื้นที่ในเมือง อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1

ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พื้นที่นามน อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น 2

กำหนดการนื้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม