มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2563

สมัคร

รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ผู้มีผลการเรียนดี ผู้มีความสามารถด้านดนตรี กีฬา นาฏศิลป์ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม โดยได้รับการรับรองจากสถานศึกษาต้นสังกัด

รายละเอียดและการสมัคร

รับสมัคร TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ผู้ที่มีความสามารถและผลงาน ในระดับปริญญาตรี 4 ปี รับผู้สำเร็จ ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า

รายละเอียด | สมัคร
* ยังไม่อยู่ในช่วงรับสมัคร

รับสมัครรอบที่ 1 ในระดับ ปวส. , ปริญญาตรี เทียบโอน, ปริญญาตรี ต่อเนื่อง และปริญญาโท

รายละเอียด | สมัคร
* ยังไม่อยู่ในช่วงรับสมัคร

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
270

ที่นั่ง

คณะบริหารศาสตร์
465

ที่นั่ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
203

ที่นั่ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
315

ที่นั่ง

คณะศิลปศาสตร์
280

ที่นั่ง

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
355

ที่นั่ง

กำหนดการรับสมัครปีการศึกษา 2563

กำหนดการ TCAS63 สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)

# รอบที่ 1
แฟ้มสะสมผลงาน
รอบที่ 2
โควตา
รอบที่ 3
รับตรงร่วมกัน
รอบที่ 4
รับกลางร่วมกัน
รอบที่ 5
รับตรงอิสระ
รับสมัคร 2-16 ธ.ค. 62 6 ก.พ. – 23 มี.ค. 63 17-27 เม.ย. 63 7-20 พ.ค. 63 ประกาศให้ทราบภายหลัง
(รับบางสาขา)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 9 ม.ค. 63 27 มี.ค. 63 8 พ.ค. 63 29 พ.ค. 63
สอบคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์ 16 ม.ค. 63 17 เม.ย. 63 12 พ.ค. 63 2 มิ.ย. 63
ประกาศผลสอบ 30 ม.ค. 63 22 เม.ย. 63 17 พ.ค. 63 7 มิ.ย. 63
ยืนยันสิทธิ์ 30-31 ม.ค. 63 22-23 เม.ย. 63 ในวันสอบสัมภาษณ์ ในวันสอบสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 4 ก.พ. 63 27 เม.ย. 63 19 พ.ค. 63 9 มิ.ย. 63
รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา 7 ก.พ. 63 1 พ.ค. 63 27 พ.ค. 63 12 มิ.ย. 63

กำหนดการรับสมัครสำหรับหลักสูตร ปวส., ปริญญาตรีเทียบโอน, ปริญญาตรีต่อเนื่อง

# รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
รับสมัคร 2 ธ.ค. 62 - 31 ม.ค. 63 6 ก.พ. – 20 เม.ย. 63 ประกาศให้ทราบภายหลัง
(รับบางสาขา)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 4 ก.พ. 63 27 เม.ย. 63
รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา 7 ก.พ. 63 1 พ.ค. 63

หมายเหตุ : กำหนดการรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สาขาและคุณสมบัติที่เปิดรับ


# หลักสูตร คุณสมบัติที่เปิดรับ จำนวน หมายเหตุ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1 ปวส. สัตวศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
2 ปวส. พืชศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
3 ปวส. เทคโนโลยีการอาหาร ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 15
4 ปวส. ประมง ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 15
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
1 วท.บ. พืชศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
2 วท.บ. สัตวศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 เกรดเฉลี่ย 2.00 15
3 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 10
4 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 40 ปี 1 เรียนรวมกัน ขึ้นปี 2 แยกวิชาเอก ได้แก่ 1) วิชาเอกเทคโนโลยีและการประกอบอาหาร 2) วิชาเอกเทคโนโลยีอาหารเพื่อสุขภาพ
5 วท.บ. ประมง ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 10
6 วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 15
7 วท.บ. นวัตกรรมเกษตร ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 15
ปริญญาตรีเทียบโอน
1 วท.บ. พืชศาสตร์ (2 ปีเทียบโอน) ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือ เทียบเท่า 20
2 วท.บ. สัตวศาสตร์ (2 ปีเทียบโอน) ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือ เทียบเท่า 15
3 วท.บ. ประมง (2 ปีเทียบโอน) ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือ เทียบเท่า 20
ปริญญาโท
1 วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร ปริญญาตรี ด้านเกษตรศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือคณะกรรมการหลักสูตรเห็นชอบ 10

# หลักสูตร คุณสมบัติที่เปิดรับ จำนวน หมายเหตุ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1 ปวส. การจัดการทั่วไป ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
2 ปวส. การตลาด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 15
3 ปวส. การบัญชี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 60
4 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
1 บช.บ. บัญชีบัณฑิต ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
2 บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 เกรดเฉลี่ย 2.00 30
3 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
4 บธ.บ. ธุรกิจอัจฉริยะ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
5 บธ.บ. บริหารธุรกิจ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 40 ปี 1 เรียนรวมกัน ขึ้นปี 2 แยกวิชาเอก ได้แก่ 1) วิชาเอกการจัดการ 2) วิชาเอกการจัดการการตลาด
ปริญญาตรี 2 ปี เทียบโอน
1 บช.บ. บัญชีบัณฑิต ปวส. สาขาวิชาการบัญชี 60
2 บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือ เทียบเท่า 30
3 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. ด้านคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง 20
4 บธ.บ. ธุรกิจอัจฉริยะ ปวส. ด้านคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง 20
5 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการ) ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา 30
6 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการการตลาด) ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา 20
ปริญญาโท
1 บธ.ม. การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ (ภาคปกติ) ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง 5
2 บธ.ม. การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ (ภาคพิเศษ) ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง 15

# หลักสูตร คุณสมบัติที่เปิดรับ จำนวน หมายเหตุ
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
1 ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน ม.6 หรือ เทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์หรือเป็นไปตามมติคณะกรรมการหลักสูตร 60
2 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล) ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 10
3 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์) ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 10
4 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มเครือข่ายและไอโอที) ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 10
5 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
ปริญญาโท
1 ส.ม. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน (ภาคปกติ) ปริญญาตรี ด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง 5
2 ส.ม. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน (ภาคพิเศษ) ปริญญาตรี ด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง 10
3 วท.ม. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน ปริญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง 3
4 วท.ม. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน ปริญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง 5

# หลักสูตร คุณสมบัติที่เปิดรับ จำนวน หมายเหตุ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1 ปวส. ช่างกลโรงงาน ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
2 ปวส. เทคนิคเครื่องกล ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
3 ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 15
4 ปวส. เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 15
5 ปวส. ไฟฟ้ากำลัง ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
1 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
2 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
3 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 15
4 วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
5 อส.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
ปริญญาตรีเทียบโอน
1 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ (3 ปีเทียบโอน) ปวส. ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 10
2 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (3 ปีเทียบโอน) ปวส. ช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์ สาขาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 10
3 อส.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (2 ปีเทียบโอน) ปวส. เทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกล เครื่องจักรกลเกษตร ช่างอุตสาหกรรม หรือ เทียบเท่า 15
ปริญญาตรีต่อเนื่อง
1 อส.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (2 ปีต่อเนื่อง) ปวส. ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่า 20
2 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (2 ปีต่อเนื่อง) ปวส. ช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์ สาขาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 15

# หลักสูตร คุณสมบัติที่เปิดรับ จำนวน หมายเหตุ
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมบริการ ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6 20
2 ศศ.บ. การท่องเที่ยว ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
3 น.บ. นิติศาสตร์ ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6 เกรดเฉลี่ย 2.00 30
4 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6 30
5 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6 20
6 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (อาชวิทยาและการบริหารงานตำรวจ) ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6 20
7 ร.บ. การเมืองการปกครอง ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6 เกรดเฉลี่ย 2.00 30
8 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6 20
9 ศศ.บ. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6 20
10 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6 20
11 ศศ.บ. ภาษาจีน ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20

# หลักสูตร คุณสมบัติที่เปิดรับ จำนวน หมายเหตุ
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
1 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย (โครงการครูรักษ์ถิ่น) ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6 ที่มีภูมิลำเนาตามทะบียนที่โครงการกำหนด 32 โครงการครูรักษ์ถิ่น ผู้สมัครต้องมีที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้านที่โครงการกำหนด
2 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 เกรดเฉลี่ย 2.00 28
3 ค.บ. ภาษาไทย ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 เกรดเฉลี่ย 2.00 60
4 ค.บ. คณิตศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 สำเร็จด้านวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ย 2.00 60
5 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 สำเร็จด้านวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ย 2.00 60
6 ค.บ. คอมพิวเตอร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 เกรดเฉลี่ย 2.00 30
7 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 เกรดเฉลี่ย 2.00 60
ปริญญาโท
1 ค.ม. บริหารการศึกษา ปริญญาตรี ด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง 25

คำถามที่พบบ่อย ?


มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ เกิดจากการหลอมรวมระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558
เปิดสอน 6 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ในระดับ ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท
นักศึกษาสามารถกู้ยืม กยศ กรอ ตามเงื่อนไขของกองทุน และมีทุนการศึกษาให้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกองทุน กองกิจการนักศึกษา www.dsd.ksu.ac.th
มีหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีแรก หากมีความจำเป็นในการไม่เข้าพักหอใน นักศึกษาสามารถทำเรื่องขออนุโลมเป็นกรณีได้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานหอพัก กองกิจการนักศึกษา www.dsd.ksu.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม

สอบถามเกี่ยวกับการเรียน-การสอน


คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทรศัพท์ 043811128 ต่อ 3120 หรือ 086-4584361
Facebook : facebook.com/agro.ksc.7/
คณะบริหารศาสตร์
โทรศัพท์
Facebook : facebook.com/ASKalasinU/
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
โทรศัพท์ 0 4360 2058 โทรสาร 0 4360 2058
Facebook : facebook.com/fshtksu/
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 088-574-2199
Facebook : facebook.com/EngineeringKSU/
คณะศิลปศาสตร์
โทรศัพท์ 043-602057 โทรสาร 043-602057
Facebook : facebook.com/คณะศิลปศาสตร์-มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
โทรศัพท์ 043-602-037 โทรสาร 043-602037
Facebook : facebook.com/edu.ksu.ac.th/

สอบถามข้อมูลการรับสมัคร/และอื่นๆ

งานทะเบียนและประมวลผล เกี่ยวกับการรับสมัครเรียน
Phone: 086-458-4365 Email: reg@ksu.ac.th
Facebook สวท: facebook.com/ASR.KSU/
Facebook งานทะเบียนฯ: facebook.com/REGKSU/
กองกิจการนักศึกษา เกี่ยวกับหอพัก และกองทุน
โทรศัพท์: 0-4360-2050
เว็บไซต์ : dsd.ksu.ac.th
ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360
Facebook: facebook.com/Kalasin.university/
เบอร์โทรทุกหน่วยงาน >>