1503732777_99

กำหนดการ วันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ครบรอบ ๒ ปี วันที่ ๘ – ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายละเอียดกำหนดการ

 – วันศุกร์ ที่ ๘  กันยายน ๒๕๖๐

– วันเสาร์ ที่ ๙  กันยายน ๒๕๖๐

1504671065_0001

สุดอลังการ การประกวดดาว-เดือน ม.กาฬสินธุ์ น้องมิ้น น้องเรนเจอร์ คว้าต่ำแหน่ง

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งรอบตัดสิน ณ เวทีกลางแจ้งอาคารช่อตะแบกพื้นที่นามน ซึ่งผลการประกวด คือ

รางวัลดาวมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ลำดับ     KSU        ชื่อ-สกุล                       ชื่อเล่น        คณะ

1          07        นางสาวศศิธร คาคำสาร      น้องมิ้น       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

2          05        นางสาวสิริยากร ไชยเวช     น้องเตย     คณะครุศาสตร์

3          03        นางสาวอภิญญา กันสา       น้องกวางตุ้ง    คณะเทคโนโลยีสังคม

รางวัลเดือนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ลำดับ     KSU        ชื่อ-สกุล  ชื่อเล่น    คณะ

1           06        นายนริศวัฒน์ วันโนนาม      น้องเรนเจอร์    คณะครุศาสตร์

2           08        นายนาวิน ภาระจ่า             น้องเนี้ยบ       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

3           10        นายสุริยา พลพุทธา            น้องฟิล์ม        คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

1499326979_01

งานหอพักสวัสดิการนักศึกษา ทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ 9 รูปเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต

ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560  เวลา 07.00 น. หอพักสวัสดิการนักศึกษา กลุ่มงานพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ อาคารบริการกลาง หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง และหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมกับ นายพัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล  รองอธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิกร สุรมณี  รองอธิการบดี  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต

วินัย  ชุ่มอภัย      : ข่าว

วีรพล  คำสุวรรณ : ภาพ/ปก

1505202246_01

๒ ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ๒ ปี แห่งความรู้สร้างคุณค่า ภูมิปัญญาสร้างสังคม

๒ ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ๒ ปี แห่งความรู้สร้างคุณค่า ภูมิปัญญาสร้างสังคม

ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการทางศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งกิจกรรมในวันดังกล่าวประกอบไปด้วย

๑.โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

๒.โครงการพัฒนาทักษะด้านไอซีทีสำหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ จัดขึ้น ณ อาคาร ๑๒ (ห้อง ๑๒๔๑ และ ๑๒๔๔)     และอาคาร ๑๕ (ห้อง ๑๕๗๒ ๑๕๗๓ และ ๑๕๗๔) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

๓.โครงการพัฒนาระบบแนะแนวการศึกษาด้วยสื่อหนังสั้น ณ ห้องสัมมนาลำปาว ชั้น ๓ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

๔. โครงการยกระดับความสามารถทางภาษาของนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ณ ห้องสัมมนาฟ้าแดดสงยาง ชั้น ๕ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือ

๔.๑ กิจกรรมที่ ๑ โครงการพัฒนาศักยภาพของครูด้านการใช้เทคโนโลยีในการสอน การออกเสียงภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ณ ห้อง ๑๕๕๒ ชั้น ๕ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

๔.๒ กิจกรรมที่ ๒ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านวัฒนธรรมตะวันตกสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ณ ห้อง ๑๕๕๓ ชั้น ๕ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

พื้นที่ในเมือง

๔.๓ กิจกรรมที่ ๓ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเรียนรู้ วัฒนธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ณ ห้อง ๑๕๓๑ ชั้น ๓ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

พื้นที่ในเมือง

๔.๔ กิจกรรมที่ ๔ โครงการเปิดม่านไม้ไผ่สู่การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนณ ห้อง ๑๕๓๓ ชั้น ๓ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

๕ โครงการสัมมนาวิชาการทางศิลปะและวัฒนธรรม  ณ เฮือนนาดอน ออนซอนวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

– Welcome Drink เครื่องดื่มสมุนไพรอีสานและของว่าง ณ ศาลารินน้ำใจ

– ชมนิทรรศการผ้าทอผู้ไทเครือข่ายหมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไท บ้านหนองช้าง ณ บ้านดินสามัคคี

– ชมนิทรรศการ คัดลอกฮูปแต้มในจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ เฮือนนาดอน ชั้นล่าง

– ชมนิทรรศการเฉพาะเรื่องงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร

– บรรเลงดนตรีพื้นเมือง ณ เวทีเฮือนนาดอน  ร่วมรับประทานอาหารเย็นแบบพาแลง ณ สนามหญ้าเฮือนนาดอน

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดย พร้อมชมวีดีทัศน์พันธกิจด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

– มอบโล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

– รับชมการแสดงชุดฟ้อนละครผู้ไท โดย สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

– รับการแสดงของนักศึกษาครุศาสตร์

-รับการแสดงชุดพื้นเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ Kalasin City of Textiles

-รับมอบของที่ระลึก ๒ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์แก่นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๗.๑๕ น. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการผู้บริหารมหาวิทยาลัย แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาพร้อมกัน ณ หน้าอาคาร ๑๕ (บริเวณสะพาน) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ  นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย แขกผู้มีเกียรติคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมกัน ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น ๙ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พื้นที่ในเมือง พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารและกรวดน้ำรับพร – ชมวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขับร้องเพลงประสานเสียง โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พิธีแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ชมวีดีทัศน์ครบรอบ ๒ ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ชมชุดการแสดงครบรอบ ๒ ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ครบรอบ ๒ ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

๑. มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่สถาบันการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

๒. พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ดังนี้

๒.๑ คณาจารย์ประจ้าดีเด่นด้านอุทิศตนและเสียสละ

๒.๒ คณาจารย์ประจ้าดีเด่นด้านการวิจัย

๒.๓ คณาจารย์ประจ้าดีเด่นด้านการพัฒนาตนเอง

๒.๔ บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นด้านการอุทิศตนและเสียสละ

๒.๕ บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นด้านหน้าที่การงานประจ้า

๒.๖ นักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรมผู้น้านักศึกษา

๒.๗ นักศึกษาดีเด่นด้านกีฬาและอื่น ๆ

๒.๘ ศิษย์เก่าดีเด่น

๒.๙ ผู้ทำคุณประโยชน์

๓. มอบโล่รางวัลผลการประกวดพานบายศรี

๔. มอบโล่รางวัลผลการประกวดอินโฟกราฟฟิค

๕. มอบโล่การประกวดการแข่งขันพูดต่อหน้าชุมชน

๖. มอบโล่การแข่งขันคัดอักษรจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแสดงปาฐกถาพิเศษเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ ๒ ปี โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ และวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

๑. โครงการพัฒนาทักษะด้านไอซีทีสำหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑  ณ อาคาร ๑๒ (ห้อง ๑๒๔๑ และ ๑๒๔๔) และอาคาร ๑๕ (ห้อง ๑๕๗๒ ๑๕๗๓ และ ๑๕๗๔) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

๒. โครงการพัฒนาระบบแนะแนวการศึกษาด้วยสื่อหนังสั้น ณ ห้องสัมมนาล้าปาว ชั้น ๓ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

๓. โครงการยกระดับความสามารถทางภาษาของนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ณ ห้องสัมมนาฟ้าแดดสงยาง ชั้น ๕ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ ในเมือง

๓.๑ กิจกรรมที่ ๑ โครงการพัฒนาศักยภาพของครูด้านการใช้เทคโนโลยีในการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ณ ห้อง ๑๕๕๒ ชั้น ๕ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

๓.๒ กิจกรรมที่ ๒ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านวัฒนธรรมตะวันตกสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ณ ห้อง ๑๕๕๓ ชั้น ๕ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

๓.๓ กิจกรรมที่ ๓ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเรียนรู้วัฒนธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่าย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ณ ห้อง ๑๕๓๑ ชั้น ๓ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง             ๓.๔ กิจกรรมที่ ๔ โครงการเปิดม่านไม้ไผ่สู่การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ ห้อง ๑๕๓๓ ชั้น ๓ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง โครงกำสัมมนาวิชาการทางศิลปะและวัฒนธรรม ณ เฮือนนำดอน ออนซอนวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นำมน

– ชมนิทรรศการผ้าทอผู้ไทเครือข่ายหมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไท บ้านหนองช้าง ณ บ้านดินสามัคคี

– ชมนิทรรศการ คัดลอกฮูปแต้มในจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ เฮือนนาดอน ชั้นล่าง

– ชมนิทรรศการเฉพาะเรื่องงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ เฮือนนาดอน ชั้นบน

กล่าวรายงาน : โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

กล่าวเปิดการสัมมนา : โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

– สัมมนาในหัวข้อ “การแสดงพื้นถิ่นเมืองกาฬสินธุ์” ดำเนินรายการ โดย อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๑. ลำทำนองกาฬสินธุ์ โดย หมอลำบุญมี เสียงทอง

๒. กลองเส็งเมืองร่องคำ

๓. ลำผู้ไทกุดหว้า

มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร ถ่ายภาพร่วมกันและปิดการสัมมนาโดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในช่วงคำคืนมีงานพาแลง  และชิม ตลาดแลงฮักแพงกัน เปิดงานสถาปนาและดื่มน้ำฉลองวาระการสถาปนาครบรอบ ๒ ปี โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

-รับชมการแสดงของสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

-รับชมวีดีทัศน์พันธกิจมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ด้านศิลปวัฒนธรรม

-รับชมการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จำนวน ๒ ชุด

-รับการแสดงชุดฟังลำ ออนซอนวัฒนธรรมกาฬสินธุ์

-การแสดงเครือข่ายวัฒนธรรมชุดลำผู้ไทกุดหว้า โดยนายเมฆ ศรีกำพล ศิลปินมรดกอีสาน และ นางกอง ศรีกำพล ศิลปินพื้นบ้าน

– การแสดงชุดฟ้อนละครผู้ไทโดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

– การแสดงหมอลำวีระพงษ์ วงศ์ศิลป์

– การแสดงเต้นบัดสโลบ โดย สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

วินัย ชุ่มอภัย      : ข่าว/ภาพ

วีรพล คำสุวรรณ : ภาพ/ปกข่าว

3OCnLcJnFOi20170705161110

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สามารถสอบบรรจุครูผู้ช่วยและโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

1497589154_111

ม.กาฬสินธุ์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแพรวา อาคาร 15 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 และห้องประชุมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ถูกต้องของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ทราบถึงกระบวนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตลอดจนนักศึกษาได้มีโอกาสพบปะกับอาจารย์ที่ปรึกษา และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ที่สำคัญต่อนักศึกษาใหม่

ในวันดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ดร.บรรณสิทธิ  สิทธิบรรณกุล จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดินทางมาเป็นวิทยากร บรรยายในหัวขอ การพัฒนานักศึกษาสู Thailand 4.0 อีกทั้งยังได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษามาบรรยายถึงขั้นตอนวิธีการต่างๆในการติดต่อราชการอาทิเช่น

1.บรรยายเรื่อง “บทบาทหนาที่ของแผนกงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนในสวนที่

เกี่ยวของกับนักศึกษา” โดย  อาจารยอนงคนาจ โรจนกร นางสาวสุภาพร รอยพิลา และนายสนามชัย บริบูรณ

2. บรรยายเรื่อง “บทบาทและหนาที่ของแผนกงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในสวนที่เกี่ยวของกับนักศึกษา” โดย นายปยะ สรอยอุดม นายศาสตรา มุลวิไล และนายอาวุธ โสเพ็ง

3.บรรยายเรื่อง “บทบาทหนาที่ของกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับนักศึกษา” โดย นางโชติกา ขันธิรัตน์ และนายเดชา บุงอุทุม

4.บรรยายเรื่อง “การใหบริการดานการชําระคาเลาเรียน หรือคาอื่น ๆ”โดย นางสาวศรีอุบล ทองคํา และนางรวิภา สัมปุญญา

5.บรรยายเรื่อง “กองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) /กรอ. และสวัสดิการนักศึกษา

โดย นางกาญจนา สุภีรคํา และนายเสถียร กาสารัง

 

วินัย  ชุ่มอภัย : ภาพ/ข่าว

วีรพล คำสุวรรณ : ภาพ/ปกข่าว