๒ ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ๒ ปี แห่งความรู้สร้างคุณค่า ภูมิปัญญาสร้างสังคม

๒ ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ๒ ปี แห่งความรู้สร้างคุณค่า ภูมิปัญญาสร้างสังคม

ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ดำเนินงานโครงการสัมมนาวิชาการทางศิลปะและวัฒนธรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งกิจกรรมในวันดังกล่าวประกอบไปด้วย

๑.โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

๒.โครงการพัฒนาทักษะด้านไอซีทีสำหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ จัดขึ้น ณ อาคาร ๑๒ (ห้อง ๑๒๔๑ และ ๑๒๔๔)     และอาคาร ๑๕ (ห้อง ๑๕๗๒ ๑๕๗๓ และ ๑๕๗๔) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

๓.โครงการพัฒนาระบบแนะแนวการศึกษาด้วยสื่อหนังสั้น ณ ห้องสัมมนาลำปาว ชั้น ๓ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

๔. โครงการยกระดับความสามารถทางภาษาของนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ณ ห้องสัมมนาฟ้าแดดสงยาง ชั้น ๕ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือ

๔.๑ กิจกรรมที่ ๑ โครงการพัฒนาศักยภาพของครูด้านการใช้เทคโนโลยีในการสอน การออกเสียงภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ณ ห้อง ๑๕๕๒ ชั้น ๕ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

๔.๒ กิจกรรมที่ ๒ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านวัฒนธรรมตะวันตกสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ณ ห้อง ๑๕๕๓ ชั้น ๕ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

พื้นที่ในเมือง

๔.๓ กิจกรรมที่ ๓ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเรียนรู้ วัฒนธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ณ ห้อง ๑๕๓๑ ชั้น ๓ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

พื้นที่ในเมือง

๔.๔ กิจกรรมที่ ๔ โครงการเปิดม่านไม้ไผ่สู่การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนณ ห้อง ๑๕๓๓ ชั้น ๓ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

๕ โครงการสัมมนาวิชาการทางศิลปะและวัฒนธรรม  ณ เฮือนนาดอน ออนซอนวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

– Welcome Drink เครื่องดื่มสมุนไพรอีสานและของว่าง ณ ศาลารินน้ำใจ

– ชมนิทรรศการผ้าทอผู้ไทเครือข่ายหมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไท บ้านหนองช้าง ณ บ้านดินสามัคคี

– ชมนิทรรศการ คัดลอกฮูปแต้มในจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ เฮือนนาดอน ชั้นล่าง

– ชมนิทรรศการเฉพาะเรื่องงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร

– บรรเลงดนตรีพื้นเมือง ณ เวทีเฮือนนาดอน  ร่วมรับประทานอาหารเย็นแบบพาแลง ณ สนามหญ้าเฮือนนาดอน

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ ผู้ทรงคุณวุฒิ โดย พร้อมชมวีดีทัศน์พันธกิจด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

– มอบโล่รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

– รับชมการแสดงชุดฟ้อนละครผู้ไท โดย สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

– รับการแสดงของนักศึกษาครุศาสตร์

-รับการแสดงชุดพื้นเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ Kalasin City of Textiles

-รับมอบของที่ระลึก ๒ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์แก่นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๗.๑๕ น. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการผู้บริหารมหาวิทยาลัย แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาพร้อมกัน ณ หน้าอาคาร ๑๕ (บริเวณสะพาน) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง ตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ  นายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย แขกผู้มีเกียรติคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมกัน ณ ห้องประชุมแพรวา ชั้น ๙ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พื้นที่ในเมือง พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารและกรวดน้ำรับพร – ชมวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขับร้องเพลงประสานเสียง โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พิธีแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ชมวีดีทัศน์ครบรอบ ๒ ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ชมชุดการแสดงครบรอบ ๒ ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ครบรอบ ๒ ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

๑. มอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่สถาบันการศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

๒. พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ดังนี้

๒.๑ คณาจารย์ประจ้าดีเด่นด้านอุทิศตนและเสียสละ

๒.๒ คณาจารย์ประจ้าดีเด่นด้านการวิจัย

๒.๓ คณาจารย์ประจ้าดีเด่นด้านการพัฒนาตนเอง

๒.๔ บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นด้านการอุทิศตนและเสียสละ

๒.๕ บุคลากรสายสนับสนุนดีเด่นด้านหน้าที่การงานประจ้า

๒.๖ นักศึกษาดีเด่นด้านกิจกรรมผู้น้านักศึกษา

๒.๗ นักศึกษาดีเด่นด้านกีฬาและอื่น ๆ

๒.๘ ศิษย์เก่าดีเด่น

๒.๙ ผู้ทำคุณประโยชน์

๓. มอบโล่รางวัลผลการประกวดพานบายศรี

๔. มอบโล่รางวัลผลการประกวดอินโฟกราฟฟิค

๕. มอบโล่การประกวดการแข่งขันพูดต่อหน้าชุมชน

๖. มอบโล่การแข่งขันคัดอักษรจีน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแสดงปาฐกถาพิเศษเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ ๒ ปี โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ นายกสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) เครือข่ายทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ และวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น

๑. โครงการพัฒนาทักษะด้านไอซีทีสำหรับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑  ณ อาคาร ๑๒ (ห้อง ๑๒๔๑ และ ๑๒๔๔) และอาคาร ๑๕ (ห้อง ๑๕๗๒ ๑๕๗๓ และ ๑๕๗๔) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

๒. โครงการพัฒนาระบบแนะแนวการศึกษาด้วยสื่อหนังสั้น ณ ห้องสัมมนาล้าปาว ชั้น ๓ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

๓. โครงการยกระดับความสามารถทางภาษาของนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ณ ห้องสัมมนาฟ้าแดดสงยาง ชั้น ๕ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ ในเมือง

๓.๑ กิจกรรมที่ ๑ โครงการพัฒนาศักยภาพของครูด้านการใช้เทคโนโลยีในการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ณ ห้อง ๑๕๕๒ ชั้น ๕ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

๓.๒ กิจกรรมที่ ๒ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผ่านวัฒนธรรมตะวันตกสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ณ ห้อง ๑๕๕๓ ชั้น ๕ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง

๓.๓ กิจกรรมที่ ๓ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเรียนรู้วัฒนธรรมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่าย มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ณ ห้อง ๑๕๓๑ ชั้น ๓ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง             ๓.๔ กิจกรรมที่ ๔ โครงการเปิดม่านไม้ไผ่สู่การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ ห้อง ๑๕๓๓ ชั้น ๓ อาคาร ๑๕ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง โครงกำสัมมนาวิชาการทางศิลปะและวัฒนธรรม ณ เฮือนนำดอน ออนซอนวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นำมน

– ชมนิทรรศการผ้าทอผู้ไทเครือข่ายหมู่บ้านวัฒนธรรมผู้ไท บ้านหนองช้าง ณ บ้านดินสามัคคี

– ชมนิทรรศการ คัดลอกฮูปแต้มในจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ เฮือนนาดอน ชั้นล่าง

– ชมนิทรรศการเฉพาะเรื่องงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ เฮือนนาดอน ชั้นบน

กล่าวรายงาน : โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมสันทิ์ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

กล่าวเปิดการสัมมนา : โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

– สัมมนาในหัวข้อ “การแสดงพื้นถิ่นเมืองกาฬสินธุ์” ดำเนินรายการ โดย อาจารย์ธวัชชัย เคหะบาล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๑. ลำทำนองกาฬสินธุ์ โดย หมอลำบุญมี เสียงทอง

๒. กลองเส็งเมืองร่องคำ

๓. ลำผู้ไทกุดหว้า

มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร ถ่ายภาพร่วมกันและปิดการสัมมนาโดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในช่วงคำคืนมีงานพาแลง  และชิม ตลาดแลงฮักแพงกัน เปิดงานสถาปนาและดื่มน้ำฉลองวาระการสถาปนาครบรอบ ๒ ปี โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

-รับชมการแสดงของสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

-รับชมวีดีทัศน์พันธกิจมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ด้านศิลปวัฒนธรรม

-รับชมการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จำนวน ๒ ชุด

-รับการแสดงชุดฟังลำ ออนซอนวัฒนธรรมกาฬสินธุ์

-การแสดงเครือข่ายวัฒนธรรมชุดลำผู้ไทกุดหว้า โดยนายเมฆ ศรีกำพล ศิลปินมรดกอีสาน และ นางกอง ศรีกำพล ศิลปินพื้นบ้าน

– การแสดงชุดฟ้อนละครผู้ไทโดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

– การแสดงหมอลำวีระพงษ์ วงศ์ศิลป์

– การแสดงเต้นบัดสโลบ โดย สโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 

วินัย ชุ่มอภัย      : ข่าว/ภาพ

วีรพล คำสุวรรณ : ภาพ/ปกข่าว