คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน คณะครุศาสตร์ จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยยนต์ เพาพาน คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า ปัจจุบันคณะครุศาสตร์ มีโรงเรียนเครือข่ายสำหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจำนวน 319 โรงเรียนซึ่งเป็นทั้งโรงเรียนปฐมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่อยู่ในจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดใกล้เคียง และในปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษาที่จะออกไปฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จำนวน 610 คน ใน 160 โรงเรียน วัตถุประสงค์ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้

1.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง

2.เพื่อให้การให้ความช่วยเหลือและพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายฯให้ได้ตามมาตรฐานของครุสภา

3.เพื่อสัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กับโรงเรียนเครือข่าย

4.เพื่อรับทราบปัญหาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง

สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเครือข่ายฯ จำนวน 160 คน ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอน จำนวน 610 คน และคณาจารย์ซึ่งเป็นอาจารย์นิเทศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำนวน 30 คน รวมทั้งสิ้น 800 คน

 

วินัย ชุ่มอภัย : ข่าว

วีรพล คำสุวรรณ : ภาพ/ปก