งานหอพักสวัสดิการนักศึกษา ทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ 9 รูปเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต

ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560  เวลา 07.00 น. หอพักสวัสดิการนักศึกษา กลุ่มงานพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ อาคารบริการกลาง หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง และหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน โดย รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมกับ นายพัฒนา พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันทิ์ ขจรปัญญาไพศาล  รองอธิการบดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศิกร สุรมณี  รองอธิการบดี  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต

วินัย  ชุ่มอภัย      : ข่าว

วีรพล  คำสุวรรณ : ภาพ/ปก