หลักสูตรที่เปิดสอน

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๖ สาขาวิชา
  ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี
  - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ๗ สาขาวิชา
  - หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ๒ สาขาวิชา
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)
  - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๔ สาขาวิชา
  ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี
  - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) ๔ สาขาวิชา
  - หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (บช.บ.) ๑ สาขาวิชา
  - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.) ๒ สาขาวิชา
 • ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี
  - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) ๑ สาขาวิชา
  - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ๑ สาขาวิชา
 • ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี
    - หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (รป.บ.) ๑ สาขาวิชา ๕ กลุ่มวิชา
  - หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ๑ สาขาวิชา
  - หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ๑ สาขาวิชา
 • ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี
  - หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) ๑ สาขาวิชา
  - หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ๑ สาขาวิชา
 • ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี
  - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) ๑ สาขาวิชา
 • ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี
  - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ๓ สาขาวิชา
 • ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี
  - หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ๑ สาขาวิชา
 • ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี
  - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ๖ สาขาวิชา