หลักสูตรที่เปิดสอน

 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  – หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๖ สาขาวิชา
  ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี
  – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ๗ สาขาวิชา
  – หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ๒ สาขาวิชา
 • ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)
  – หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ๔ สาขาวิชา
  ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี
  – หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) ๔ สาขาวิชา
  – หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (บช.บ.) ๑ สาขาวิชา
  – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.) ๒ สาขาวิชา
 • ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี
  – หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.) ๑ สาขาวิชา
  – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ๑ สาขาวิชา
 • ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี
    – หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (รป.บ.) ๑ สาขาวิชา ๕ กลุ่มวิชา
  – หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ๑ สาขาวิชา
  – หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ๑ สาขาวิชา
 • ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี
  – หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) ๑ สาขาวิชา
  – หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ๑ สาขาวิชา
 • ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี
  – หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.) ๑ สาขาวิชา
 • ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี
  – หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ๓ สาขาวิชา
 • ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี
  – หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ๑ สาขาวิชา
 • ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี
  – หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ๖ สาขาวิชา