ติดต่องานรับสมัคร

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
พื้นที่นามน ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ โทร. 043-602-053

พื้นที่ในเมือง ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 086-458-4365