คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติโควตาเรียนดี คุณสมบัติโควตากีฬา คุณสมบัติโควตาบำเพ็ญประโยชน์

คุณสมบัติโควตาศิลปวัฒนธรรม


เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  และเข้าร่วมกิจกรรม  ในระดับสถานศึกษา  ระดับเขตการศึกษา  หรือระดับจังหวัด   โดยมีหนังสือรับรองคุณสมบัติจากหัวหน้าสถานศึกษา

           สำหรับผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ. 5ปี) ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 โดยมีหนังสือรับรองจากหัวหน้าสถานศึกษา

ประเภทความสามารถพิเศษที่จะคัดเลือก  

ประเภทบำเพ็ญประโยชน์  เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  และเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม

หมายเหตุ   การพิจารณาการรับเข้าศึกษา  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารคณะ