คณะเทคโนโลยีสังคม (พื้นที่ในเมืองเปิดสอน)

  • คณะเทคโนโลยีสังคม (พื้นที่ในเมืองเปิดสอน)

๒.๑  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร จำนวนรับนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
๑. สาขาวิชาการจัดการ ม.6 หรือ ปวช.หรือ เทียบเท่า
๒. สาขาวิชาการตลาด ม.6 หรือ ปวช.หรือ เทียบเท่า
๓. สาขาวิชาการบัญชี ม.6 หรือ ปวช.หรือ เทียบเท่า
๔. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.6 หรือ ปวช.หรือ เทียบเท่า
รวม

       ๒.2  ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร จำนวนรับนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)
๑. สาขาวิชาการจัดการ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา
๒. สาขาวิชาการตลาด ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา
๓. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา
4. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ย 2.00
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  (บช.บ.)
5. สาขาวิชาการบัญชี ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (ศศ.บ.)
6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา
7. สาขาวิชาการท่องเที่ยว ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา
รวม