คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (พื้นที่นามนเปิดสอน)

๓. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (พื้นที่นามนเปิดสอน)

๓.๑  ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร จำนวนรับนักศึกษา
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (วท.บ.)
1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖
รวม