คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ (พื้นที่นามนเปิดสอน)

๔. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  (พื้นที่นามนเปิดสอน)

๔.๑  ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร จำนวนรับนักศึกษา
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  (รป.บ.)
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
        – กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖/ปวช. /ปวส.
        – กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖/ปวช. /ปวส.
     – กลุ่มวิชาอาชญวิทยาและการบริหารงานตำรวจ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖/ปวช. /ปวส.
     – กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖/ปวช. /ปวส.
     – กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖/ปวช. /ปวส.
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.)
2. สาขาวิชานิติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖/ปวช. /ปวส.
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.)
3. สาขาวิชาการปกครอง ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖/ปวช. /ปวส.
รวม