คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (พื้นที่นามนเปิดสอน)

๕. คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  (พื้นที่นามนเปิดสอน)

๕.๑ ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร จำนวนรับนักศึกษา
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.)
1. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)  
2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา
รวม