คณะบริหารธุรกิจ (พื้นที่นามนเปิดสอน)

๖. คณะบริหารธุรกิจ  (พื้นที่นามนเปิดสอน)

๖.๑ ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี

 

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร จำนวนรับนักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  (บธ.บ.)
๑. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือปวช. หรือเทียบเท่า
รวม