คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (พื้นที่นามนเปิดสอน)

๗. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (พื้นที่นามนเปิดสอน)

๗.๑  ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร จำนวนรับนักศึกษา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
๑. สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา
๒. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา
๓. สาขาวิชาพัฒนาสังคม ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือ ปวช.ทุกสาขาวิชา
รวม