คณะสาธารณสุขศาสตร์ (พื้นที่นามนเปิดสอน)

๘. คณะสาธารณสุขศาสตร์  (พื้นที่นามนเปิดสอน)

๘.๑ ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ปี

 

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร จำนวนรับนักศึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.)
๑. สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ 

แผนการเรียน วิทย์-คณิต

รวม