คณะครุศาสตร์ (พื้นที่นามนเปิดสอน)

๙. คณะครุศาสตร์ (พื้นที่นามนเปิดสอน)

๙.๑ ระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๕ ปี

หลักสูตร/สาขาวิชา คุณสมบัติของผู้สมัคร จำนวนรับนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
๑. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า          เกรดเฉลี่ย 2.75
๒. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า          เกรดเฉลี่ย 2.75
๓. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า          เกรดเฉลี่ย 2.75
๔. สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า          เกรดเฉลี่ย 2.75
๕. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า          เกรดเฉลี่ย 2.75 แผนการเรียน วิทย์-คณิต
๖. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า          เกรดเฉลี่ย 2.75 แผนการเรียน วิทย์-คณิต
รวม