เลือกระดับการศึกษาที่ต้องการสมัครเรียน

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (โควต้า)