ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิิทธิสัมภาษณ์

โดยระบบการรับด้วย Portfolio รอบที่ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561

ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 – ปี

————————————–

                   ด้วยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/1 ระบบการรับด้วย Portfolio โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เป็นผู้ที่มีความสามารถด้าน ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา เป็นผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและโรงเรียนในเครือข่ายลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สมัครระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2560 – 30 พ.ย. 2560 นั้น

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปีระบบการรับด้วย Portfolio รอบที่ 1/1 ประจำปีการศึกษา 2561

1. ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์  ประจำปีการศึกษา 2561 »»Download File

2. กำหนดการสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2561 »»Download File

กำหนดการ/อาคารสถานที่สัมภาษณ์

1. วันที่ 6 ธันวาคม  2560 เวลา 08.00-12.00 น. (ให้นักศึกษานำ Portfolio มาด้วย)

2. มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (ในเมือง)

3. อาคาร 15 ชั้น 9 (อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ)

เอกสารในการสัมภาษณ์

1. นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ราชการออกให้ฉบับจริงมาด้วย

1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  สัมภาษณ์ ห้อง  1543

1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์  »»Download File 

2. สาขาวิชาพืชศาสตร์  »»Download File 

3. สาขาวิชาประมง  »»Download File 

4. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  »»Download File

5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  »»Download File 

6. สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  »»Download File 

7. สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร  »»Download File 

8. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  »»Download File 

9. สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์  »»Download File 

2. คณะเทคโนโลยีสังคม  สัมภาษณ์ ห้อง  1533

1. สาขาวิชาการจัดการ  »»Download File

2. สาขาวิชาการตลาด  »»Download File

3. สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์   »»Download File    

4. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  »»Download File 

5. สาขาวิชาการบัญชี  »»Download File

6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  »»Download File 

7. สาขาวิชาการท่องเที่ยว  »»Download File 

3. คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   สัมภาษณ์ ห้อง  1534

1. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  »»Download File 

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  »»Download File 

4. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  สัมภาษณ์ ห้อง  1531

1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

– กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์  »»Download File   

– กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น  »»Download File 

– กลุ่มวิชาอาชญวิทยาและการบริหารงานตำรวจ  »»Download File

– กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  »»Download File

– กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน  »»Download File 

2. สาขาวิชานิติศาสตร์  »»Download File

3. สาขาวิชาการปกครอง  »»Download File

5. คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  สัมภาษณ์ ห้อง  1532

1. สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  »»Download File 

2. สาขาวิชานิเทศศาสตร์  »»Download File

6. คณะบริหารธุรกิจ    สัมภาษณ์ ห้อง  1532

1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  »»Download File 

7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   สัมภาษณ์ ห้อง  1534

1. สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม  »»Download File

2. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์  »»Download File 

3. สาขาวิชาพัฒนาสังคม  »»Download File 

8. คณะสาธารณสุขศาสตร์   สัมภาษณ์ ห้อง  1567 , 1568 , 15610

1. สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน ห้องสัมภาษณ์  1567 »»Download File 

2. สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน  ห้องสัมภาษณ์  1568 »»Download File 

3. สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน  ห้องสัมภาษณ์  15610 »»Download File 

9. คณะครุศาสตร์  สัมภาษณ์ ห้องสัมมนาโปงลาง  ชั้น 8

1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  »»Download File 

2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  »»Download File 

3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  »»Download File 

4. สาขาวิชาภาษาไทย  »»Download File 

5. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป  »»Download File 

6. สาขาวิชาคณิตศาสตร์  »»Download File