แผนจำนวนการรับสมัคร ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาโท
ลำดับ หลักสูตร สาขาวิชา จำนวนรับ (คน)
ภาคปกติ ภาคพิเศษ/ภาคสมทบ
1.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 5 5
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีชีวภาพ 5 5
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) เทคโนโลยีการเกษตร 5 5
รวม (คน) 15 15
2.  คณะเทคโนโลยีสังคม
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) บริหารธุรกิจ 20
3.  คณะสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรสาธาณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน 5 15
4.  คณะครุศาสตร์
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) การบริหารการศึกษา 25
5.  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน 6 9