แผนจำนวนการรับสมัครระดับ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ

คณะเทคโนโลยีสังคม
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การจัดการ  (4 ปี) 30
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 40
กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น 40
กลุ่มวิชาอาชญวิทยาและการบริหารงานตำรวจ 20
กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 20
กลุ่มการจัดการภาครัฐและเอกชน 20
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) นิติศาสตร์ 60
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) การปกครอง 30