จำนวนที่เปิดรับ ปริญญาตรี
รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

ลำดับรหัสสาขาวิชาจำนวน
102800000201สาขาวิชาการจัดการ5
202800000202สาขาวิชาการตลาด5
302800000203สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์5
402800000204สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่10
502800000205บัญชีบัณฑิต5
602800000206สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ20
ลำดับรหัสสาขาวิชาจำนวน
102800000101สาขาวิชาสัตวศาสตร์10
202800000102สาขาวิชาพืชศาสตร์  10
302800000103สาขาวิชาประมง10
402800000104สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร10
502800000105สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร10
602800000106สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์10
702800000107สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร10
102800000501สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร5
202800000502สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล10
302800000503สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์10
402800000504สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม10
502800000505สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ10

 

ลำดับรหัสสาขาวิชาจำนวน
102800000601สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย35
202800000602สาขาวิชาคอมพิวเตอร์35
302800000603สาขาวิชาภาษาอังกฤษ35
402800000604สาขาวิชาภาษาไทย35
502800000605สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป35
602800000606สาขาวิชาคณิตศาสตร์35
ลำดับรหัสสาขาวิชาจำนวน
102800000301สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน30
202800000302สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล15
302800000303สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม15

 

ลำดับรหัสสาขาวิชาจำนวน
102800000401สาขาวิชาภาษาจีน5
202800000402สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น10
302800000403สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล10
402800000404สาขาวิชาการท่องเที่ยว10
502800000405สาขาวิชาภาษาอังกฤษ20
602800000406สาขาวิชานิเทศศาสตร์10
702800000407สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์10
802800000408สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น10
902800000409สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มวิชาอาชญวิทยาและการบริหารงานตำรวจ5
1002800000410สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์5
1102800000411สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน5
1202800000412นิติศาสตร์บัณฑิต20
1302800000413สาขาวิชาการเมืองการปกครอง20