แก้ไขข้อมูลส่วนตัว
ระบบรับสมัครเรียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ระบบนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นระบบสมัครเรียน นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาจำเป็นต้องกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มนี้เพื่อพิมพ์ใบชำระค่าสมัครเรียน

 

ข้อมูลหลักสูตร/คณะ/สาขาวิชา

 
รอบที่สมัคร :

(10 พ.ค. 2561 - 31 พ.ค. 2561)

ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี(4ปี)    ปริญญาตรี(เทียบโอนรายวิชา 2ปี 3ปี)    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)     ปริญญาโท    ปริญญาตรี(ภาคพิเศษ)
เลือกคณะ :
เลือกคณะ

เลือกสาขาวิชา
   
   

ข้อมูลส่วนตัว

        คำอธิบาย : คำนำหน้าชื่อ, ชื่อ – นามสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
            ข้อมูลส่วนนี้ห้ามกรอกผิด เนื่องจากเป็นข้อมูลที่สำคัญ (กรุณากรอกข้อมูลที่มีสัญลักษณ์ * ให้ครบทุกช่อง)
เลขบัตรประชาชน

คำนำหน้า :
นาย   นางสาว   นาง   อื่นๆ ระบุ :
 
ชื่อ (ภาษาไทย) :
นามสกุล (ภาษาไทย) :
เพศ :
ชาย   หญิง
   
วันเกิด :
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขที่ :
หมู่ที่ :
ตรอก/ซอย : 
ถนน : 
เลือก :
จังหวัด :  * อำเภอ/เขต :  * ตำบล/แขวง :  *

 รหัสไปรษณีย์ :  *
สัญชาติ:
เชื้อชาติ :
ศาสนา :
เบอร์โทรศัพท์ :
       

ข้อมูลการศึกษา

 

คำอธิบาย : กรุณาตรวจสอบชื่อโรงเรียนให้ถูกต้องและครบถ้วน

ห้าม!! ใช้อักษรย่อ คำย่อ ให้ใช้ชื่อเต็มอย่างเป็นทางการ


จังหวัดของโรงเรียนที่จบการศึกษา
จบจากโรงเรียน / วิทยาลัย / สถาบันอาชีวะ / มหาวิทยาลัย