ระบบสมัครเรียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ระบบนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นระบบสมัครเรียน นักศึกษาทุกคนที่เข้าศึกษาจำเป็นต้องกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มนี้เพื่อพิมพ์ใบชำระค่าสมัครเรียน

ค้นหารายชื่อผู้สมัคร ข้อมูลหลักสูตร/คณะ/สาขาวิชา

รอบที่สมัคร :

ระดับการศึกษา :
ปริญญาตรี(4ปี)    ปริญญาตรี(เทียบโอนรายวิชา 2ปี 3ปี)    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)    ปริญญาโท    ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
เลือกคณะ :
เลือกคณะ

เลือกสาขาวิชา
   
   

รายชื่อผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา สถานะชำระเงิน
ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขาวิชา สถานะชำระเงิน