มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
--------------------------------------
รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี หลักสูตร 3 ปี เทียบโอนรายวิชา ระบบการรับแบบโควตา  >>Download File

รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

http://admission.ksu.ac.th/admis2561/frm_Add.php
--------------------------------------

 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (ภาคพิเศษ)  >>Download File

รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

http://admission.ksu.ac.th/admis2561/frm_Add.php
--------------------------------------

ระดับปริญญาโท  (ภาคปกติ - ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2561 >>Download File

รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

http://admission.ksu.ac.th/admis2561/frm_Add.php

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้อง “เคลียริ่งเฮาส์” (Clearing House) ที่ระบบส่วนกลาง

เนื่องจากที่ผ่านมา การสมัครเข้าศึกษาต่อมีปัญหามากมายในการยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครได้ผ่านการสอบคัดเลือกไว้แล้ว แต่ครอบครองสิทธิ์ไว้ แต่ไม่ได้เข้าศึกษา ทำให้ผู้อื่นเสียสิทธิ์ในการเข้าศึกษา ดังนั้น ในรอบการสมัครทั้ง 5 รอบนี้ น้องๆที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนจะต้องยื่นยืนยันหรือสละสิทธิ์ สำหรับการเข้าศึกษาต่อในรอบที่ตัวเองสมัคร เพราะฉะนั้น 1 คนที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเท่านั้น ที่จะสามารถยืนยันสิทธิ์ “เคลียริ่งเฮาส์” (Clearing House) ได้ 

เมื่อน้องๆได้ยืนยันสิทธิ์แล้ว น้องๆจะไม่สามารถสมัครเรียนในรอบต่อไปหรือมหาวิทยาลัยอื่นได้ (เมื่อต้องการจะสมัครในรอบต่อไปหรือมหาวิทยาลัยอื่น จะต้องยื่นเรื่องขอสละสิทธิ์ที่มหาวิทยาลัยก่อน และต้องยื่นเรื่องสละสิทธิ์ให้ทันก่อนเปิดรับสมัครในรอบถัดไป)

Welcome to Kalasin University
KSU

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
พื้นที่นามน ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ โทร. 043-602-053

พื้นที่ในเมือง ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร. 086-458-4365

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการ วันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ครบรอบ ๒ ปี วันที่ ๘ – ๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ มห
รายละเอียดกำหนดการ  
Read more.
สุดอลังการ การประกวดดาว-เดือน ม.กาฬสินธุ์ น้องมิ้น น้องเรนเจอร์ คว้าต่ำแหน่ง
วันที่ 30 สิงหาคม 25
Read more.
งานหอพักสวัสดิการนักศึกษา ทำบุญตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ 9 รูปเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิ
ระหว่างวันที่ 5-6 กร
Read more.
๒ ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ๒ ปี แห่งความรู้สร้างคุณค่า ภูมิปัญญาสร้
๒ ปี แห่งการสถาปนา ม
Read more.
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่สามารถสอบบรรจุครูผู้ช่วยและโครงก
Read more.
ม.กาฬสินธุ์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ 15 มิถุนายน 2
Read more.
นักศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จัด“กิจกรรมเชียร์คณะครุศาสตร์“ ประจำปีการศึกษา
วันที่ 5 กรกฎาคม 256
Read more.
คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและครูพี่เลี้ยง โรงเรียนเครือข่
วันอังคารที่ 29 สิงห
Read more.

อ่านข่าวทั้งหมด>>

การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้เปิดรับสมัครในระดับปริญญาตรี มีดังนี้

  • คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
  • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • คณะครุศาสตร์
  • คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
  • คณะบริหารธุรกิจ
  • คณะเทคโนโลยีสังคม
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
  • คณะสาธารณสุขศาสตร์

กำหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2561

ที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้เปิดรับสมัครในระดับปริญญาตรี มี 5 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
ครั้งที่ 1
ประกาศการรับสมัคร
     -วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
     (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
     -วันที่ 4 ธันวาคม 2560
สอบสัมภาษณ์
     -วันที่ 6 ธันวาคม 2560
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House
     -วันที่ 15 - 19 ธันวาคม  2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
     -วันที่ 22 ธันวาคม 2560
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
     -วันที่ 27-28 ธันวาคม 2560

รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
ครั้งที่ 2
ประกาศการรับสมัคร
     -วันที่ 22 ธันวาคม 2560 - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
     (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
     -วันที่ 5 มีนาคม 2561
สอบสัมภาษณ์
     -วันที่ 8 มีนาคม 2561
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House
     -วันที่ 19 - 22 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
     -วันที่ 26 มีนาคม 2561
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
     -วันที่ 29 มีนาคม 2561

รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ
ประกาศการรับสมัคร
     -15 ธันวาคม 2560 – 19 เมษายน 2561
     (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
     -วันที่ 23 เมษายน 2561
สอบสัมภาษณ์
     -วันที่ 25 เมษายน 2561
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House
     -วันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
     -วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
     -วันที่ 11  พฤษภาคม 2561

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
สมัครผ่านเว็บไซต์ ทปอ.
    -วันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2561
     (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ชำระเงินค่าสมัคร
    -วันที่ 9 – 14 พฤษภาคม 2561
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House
    -วันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2561
ผู้สมัครสอบสัมภาษณ์ในมหาวิทยาลัย/สถาบันที่ยืนยันสิทธ์ิ 
    -วันที่ 4-5 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
    -วันที่ 8 มิถุนายน 2561
รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
    -วันที่ 12-13 มิถุนายน 2561

รอบที่ 4 / รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ
สถาบันอุดมศึกษารับสมัครโดยตรงด้วยวิธีการของสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศการรับสมัคร
     -วันที่ 14 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2561
     (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ประกาศรายชื่อสอบสัมภาษณ์
     -วันที่ 7 มิถุนายน 2561
สอบสัมภาษณ์
     -วันที่ 9 มิถุนายน 2561
ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing House
     -ไม่มีการ Clearing House
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 
     -วันที่ 13 มิ.ย. 2560
ขึ้นทะเบียนนักศึกษา
     -วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ : เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 18  มิถุนายน  2561 : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม