หน้าแรก

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

KSU65

admission

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี 4 ปี (TCAS)
ระดับปริญญาตรี 2-3 ปี เทียบโอน/ต่อเนื่อง
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ตั้งแต่ 13 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

กำหนดการรับสมัคร

ประจำปีการศึกษา 2565

ระดับปริญญาตรี 4 ปี (TCAS)

ประกาศผลการรับสมัครและการคัดเลือก 4 ครั้ง ตามปฏิทินตารางนี้
กิจกรรมครั้งที่ 1ครั้งที่ 2ครั้งที่ 3ครั้งที่ 4
1. รับสมัคร13 ก.ย. 64 – 17 ม.ค. 65
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ตัดรายชื่อก่อนวันประกาศ 3 วันทำการ
30 ก.ย. 6429 ต.ค. 6430 พ.ย. 6420 ม.ค. 65
3. สอบสัมภาษณ์2 ต.ค. 6430 ต.ค. 644 ธ.ค. 6422 ม.ค. 65
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
และมีสิทธิ์รายงานตัว
7 ต.ค. 644 พ.ย. 649 ธ.ค. 6427 ม.ค. 65
5. ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS
(Clearing House)
7 – 8 ก.พ. 65
6. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัว (ข้อ 4)
กิจกรรมรอบ 2 Quota
1. รับสมัคร18 ม.ค. – 20 เม.ย. 65
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์27 เม.ย. 65
3. สอบสัมภาษณ์29-30 เม.ย. 65
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก3 พ.ค. 65
5. ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS (Clearing House)4-5 พ.ค. 65
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว11 พ.ค. 65
7. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา16 – 20 พ.ค. 65
กิจกรรมรอบ 3 Admission
1. รับสมัคร (รอบนี้สมัครที่ mytcas.com)2-10 พ.ค. 65
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่สัมภาษณ์
3. สอบสัมภาษณ์ไม่สัมภาษณ์
4. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งที่ 1: 18 พ.ค. 65
ครั้งที่ 2: 24 พ.ค. 65
5. ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS (Clearing House)ครั้งที่ 1: 18-19 พ.ค. 65
ครั้งที่ 2: อัตโนมัติ
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว2 มิ.ย. 65
7. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา6 – 10 มิ.ย. 65

รับสมัคร 25 พ.ค. – 27 มิ.ย. 65 (กำหนดการรายละเอียดแจ้งอีกครั้ง)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี 2-3 ปี เทียบโอน/ต่อเนื่อง

รับตรง (Direct Admission) โดยประกาศผล 8 ครั้ง ดังตาราง

กิจกรรมคร้ังที่ 1 คร้ังที่ 2 คร้ังที่ 3 คร้ังที่ 4 คร้ังที่ 5 คร้ังที่ 6 คร้ังที่ 7 คร้ังที่ 8
1. รับสมัคร13 กันยายน 2564 – 27 มิถุนายน 2565
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ตัดรายชื่อก่อนวันประกาศ 3 วันทำการ
30 ก.ย. 6429 ต.ค. 6430 พ.ย. 6420 ม.ค. 6525 ก.พ. 6531 มี.ค. 6529 เม.ย. 6510 มิ.ย. 65
3. สอบสัมภาษณ์2 ต.ค. 6430 ต.ค. 644 ธ.ค. 6422 ม.ค. 6526 ก.พ. 652 เม.ย. 6530 เม.ย. 6511 มิ.ย. 65
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว7 ต.ค. 644 พ.ย. 649 ธ.ค. 6427 ม.ค. 653 มี.ค. 657 เม.ย. 655 พ.ค. 6516 มิ.ย. 65
5. รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา11-15 ต.ค. 648-12 พ.ย. 6413-17 ธ.ค. 641-4 ก.พ. 657-11 มี.ค. 6511-22 เม.ย. 659-13 พ.ค. 6520-24 มิ.ย. 65
* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สาขาที่เปิดรับสมัคร

ประจำปีการศึกษา 2565

ข้อมูลติดต่อ 6 คณะ

Faculty

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เว็บไซต์ https://ag.ksu.ac.th
Facebook : facebook.com/ag.ksu1
โทรศัพท์ 086-4584361

คณะบริหารศาสตร์

เว็บไซต์ https://as.ksu.ac.th
Facebook : facebook.com/ASKalasinU
โทรศัพท์ 086 458 4362

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

เว็บไซต์ http://www.sht.ksu.ac.th 
Facebook : facebook.com/fshtksu
โทรศัพท์ 043-602058

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เว็บไซต์ http://eng.ksu.ac.th
Facebook : facebook.com/EngineeringKSU
โทรศัพท์ 088-574-2199

คณะศิลปศาสตร์

เว็บไซต์ http://fla.ksu.ac.th 
Facebook : facebook.com/flaksu
โทรศัพท์ 043 602 057

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

เว็บไซต์ https://ed.ksu.ac.th
Facebook : facebook.com/edu.ksu.ac.th
โทรศัพท์ 043 602 038

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

สอบถามเกี่ยวกับระบบรับสมัคร
งานทะเบียนและประมวลผล
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

086-458-4365