หน้าแรก

สมัครเรียนออนไลน์

ข้อมูลการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ดาวน์โหลด

ระดับปริญญาตรี 4 ปี (TCAS)
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี เทียบโอนรายวิชา/ต่อเนื่อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมออกประชาสัมพันธ์แนะแนว

ข้อมูลติดต่อ 6 คณะ

Faculty

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เว็บไซต์ https://ag.ksu.ac.th
Facebook : facebook.com/ag.ksu1
โทรศัพท์ 086-4584361

คณะบริหารศาสตร์

เว็บไซต์ https://as.ksu.ac.th
Facebook : facebook.com/ASKalasinU
โทรศัพท์ 086 458 4362

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ

เว็บไซต์ http://sht.ksu.ac.th 
Facebook : facebook.com/fshtksu
โทรศัพท์ 043-602058

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เว็บไซต์ http://eng.ksu.ac.th
Facebook : facebook.com/EngineeringKSU
โทรศัพท์ 088-574-2199

คณะศิลปศาสตร์

เว็บไซต์ http://fla.ksu.ac.th 
Facebook : facebook.com/flaksu
โทรศัพท์ 043 602 057

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

เว็บไซต์ https://ed.ksu.ac.th
Facebook : facebook.com/edi.ksu.ac.th
โทรศัพท์ 043 602 038

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230

สอบถามเกี่ยวกับระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

088-557-0339