ข่าวประกาศ
กำหนดการ
# รอบที่ 1.1
Portfolio
(โควต้าสถาบัน)
รอบที่ 1.2
Portfolio
รอบที่ 2
Quota
รอบที่ 3
Admission
รับสมัคร 5 ต.ค. – 20 พ.ย. 63 8 ธ.ค. 63 – 8 ก.พ. 64 26 ก.พ. – 30 เม.ย. 64 7 - 15 พ.ค. 64
mytcas.com
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 24 พ.ย. 63 10 ก.พ. 64 5 พ.ค. 64 ประกาศผลครั้งที่ 1 : 26 พ.ค. 64
ยืนยันสิทธิ์ครั้งที่ 1 : 26 - 27 พ.ค. 64
ประกาศผลครั้งที่ 2 : 1 มิ.ย. 64
สอบคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์ 30 พ.ย. 63 13 ก.พ. 64 7 พ.ค. 64
ประกาศผลสอบ 4 ธ.ค. 63
มีสิทธิ์เข้าศึกษา
22 ก.พ. 64 10 พ.ค. 64
ยืนยันสิทธิ์ 22 – 23 ก.พ. 64* 22 – 23 ก.พ. 64 10 – 11 พ.ค. 64 29-30 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา - 27 ก.พ. 64 15 พ.ค. 64 4 มิ.ย. 64
รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา 7 – 11 ธ.ค. 63 1 – 5 มี.ค. 64 17 – 21 พ.ค. 64 4 – 8 มิ.ย. 64
* รอบที่ 1.1 โควต้าสถาบัน ผู้ผ่านการคัดเลือกและรายงานตัวแล้ว ต้องทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas.com ในวันที่ 22 – 23 ก.พ. 64
รอบ 4 รับตรง จะประกาศให้ทราบต่อไป

ระดับ ปวส. ปริญญาตรี 2,3 ปี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง), ปริญญาตรีภาคพิเศษ
# รอบที่ 1.1
Portfolio
(โควต้าสถาบัน)
รอบที่ 1.2
Portfolio
รอบรับตรง
รับสมัคร 5 ต.ค. – 20 พ.ย. 63 8 ธ.ค. 63 – 22 ก.พ. 64 26 ก.พ. - 25 มิ.ย. 64
สมัครและรายงานตัว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว 4 ธ.ค. 63 27 ก.พ. 64
รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 7 – 11 ธ.ค. 63
รายงานตัวออนไลน์
หรือรายงานตัวที่งานทะเบียนฯ
พื้นที่ในเมืองวันเวลาราชการ
1 – 5 มี.ค. 64
รายงานตัวออนไลน์
หรือรายงานตัวที่งานทะเบียนฯ
พื้นที่ในเมืองวันเวลาราชการ