มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
รับสมัครนักศึกษาใหม่
ปีการศึกษา 2563

สมัครเรียน รายงานตัว อัพโหลดเอกสารรายงานตัว

รับสมัครปริญญาตรีภาคพิเศษ 4 ปี รับผู้สำเร็จ ม.6, หรือเทียบเท่า

รายละเอียด | สมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รับสมัคร TCAS รอบที่ 2 โควต้า ในระดับปริญญาตรี 4 ปี รับผู้สำเร็จ ม.6, ปวช. หรือเทียบเท่า

รายละเอียด | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

รับสมัครรอบที่ 2 ในระดับ ปวส. , ปริญญาตรี เทียบโอน, ปริญญาตรี ต่อเนื่อง

รายละเอียด | สมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

จำนวนที่เปิดรับสมัคร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
270

ที่นั่ง

คณะบริหารศาสตร์
465

ที่นั่ง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
203

ที่นั่ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
315

ที่นั่ง

คณะศิลปศาสตร์
280

ที่นั่ง

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
355

ที่นั่ง

กำหนดการรับสมัครปีการศึกษา 2563

กำหนดการ TCAS63 สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (ภาคปกติ)

# รอบที่ 1
แฟ้มสะสมผลงาน
รอบที่ 2
โควตา
รอบที่ 3
รับตรงร่วมกัน
รอบที่ 4
รับกลางร่วมกัน
รอบที่ 5
รับตรงอิสระ
รับสมัคร 2-16 ธ.ค. 62 6 ก.พ. – 23 มี.ค. 63 17-27 เม.ย. 63 7-20 พ.ค. 63 รายละเอียดการรับสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 9 ม.ค. 63 27 มี.ค. 63 8 พ.ค. 63 ไม่มีการสอบสัมภาษณ์
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก
29 พ.ค. 63
สอบคัดเลือก/สอบสัมภาษณ์ 16 ม.ค. 63 17 เม.ย. 63 12 พ.ค. 63
ประกาศผลสอบ 30 ม.ค. 63 22 เม.ย. 63 17 พ.ค. 63
ยืนยันสิทธิ์ 30-31 ม.ค. 63 22-23 เม.ย. 63 ในวันสอบสัมภาษณ์ 29-30 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 4 ก.พ. 63 27 เม.ย. 63 19 พ.ค. 63 9 มิ.ย. 63
รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา 7 ก.พ. 63 1 พ.ค. 63 27 พ.ค. 63 12 มิ.ย. 63

กำหนดการรับสมัครสำหรับหลักสูตร ปวส., ปริญญาตรีเทียบโอน, ปริญญาตรีต่อเนื่อง

# รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3
รับสมัคร 2 ธ.ค. 62 - 31 ม.ค. 63 6 ก.พ. – 20 เม.ย. 63 รับสมัครและรายงานตัวบัดนี้ - 29 มิ.ย. 63
รายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 4 ก.พ. 63 27 เม.ย. 63
รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา 7 ก.พ. 63 1 พ.ค. 63

หมายเหตุ : กำหนดการรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

คำถามที่พบบ่อย ?


มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ เกิดจากการหลอมรวมระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558
เปิดสอน 6 คณะ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ในระดับ ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท
นักศึกษาสามารถกู้ยืม กยศ กรอ ตามเงื่อนไขของกองทุน และมีทุนการศึกษาให้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกองทุน กองกิจการนักศึกษา www.dsd.ksu.ac.th
มีหอพักภายในมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีแรก หากมีความจำเป็นในการไม่เข้าพักหอใน นักศึกษาสามารถทำเรื่องขออนุโลมเป็นกรณีได้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานหอพัก กองกิจการนักศึกษา www.dsd.ksu.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม

สอบถามเกี่ยวกับการเรียน-การสอน


คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทรศัพท์ 043811128 ต่อ 3120 หรือ 086-4584361
Facebook : facebook.com/ag.ksu1
คณะบริหารศาสตร์
โทรศัพท์
Facebook : facebook.com/ASKalasinU/
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
โทรศัพท์ 0 4360 2058 โทรสาร 0 4360 2058
Facebook : facebook.com/fshtksu/
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 088-574-2199
Facebook : facebook.com/EngineeringKSU/
คณะศิลปศาสตร์
โทรศัพท์ 043-602057 โทรสาร 043-602057
Facebook : facebook.com/คณะศิลปศาสตร์-มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
โทรศัพท์ 043-602-037 โทรสาร 043-602037
Facebook : facebook.com/edu.ksu.ac.th/

สอบถามข้อมูลการรับสมัคร/และอื่นๆ

งานทะเบียนและประมวลผล เกี่ยวกับการรับสมัครเรียน
Phone: 086-458-4365 Email: reg@ksu.ac.th
Facebook สวท: facebook.com/ASR.KSU/
Facebook งานทะเบียนฯ: facebook.com/REGKSU/
กองกิจการนักศึกษา เกี่ยวกับหอพัก และกองทุน
โทรศัพท์: 0-4360-2050
เว็บไซต์ : dsd.ksu.ac.th
ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360
Facebook: facebook.com/Kalasin.university/
เบอร์โทรทุกหน่วยงาน >>