รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว (ที่ยังไม่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดข้อมูล

1. รายชื่อในประกาศนี้ คือ ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวที่สมัครรอบที่ 2 รับตรง ในระดับ ปวส. ปริญญาตรี (เทียบโอน) ภาคพิเศษ และรับตรง ป.ตรี 4 ปี
2. และรายชื่อทุกระดับในรอบ 1.1 และ 1.2 ที่ยังไม่รายงานตัว (ยกเว้นคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา)
3. สามารถรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 มิถุนายน 2564
4. สำหรับคนที่รายงานตัวแล้ว และโครงการพิเศษของคณะจะไม่แสดงรายชื่อในหน้านี้

ขั้นตอนการรายงานตัว

1. กรอกประวัติรายงานตัวผ่านระบบ ESS [คลิก...] เข้าระบบด้วยหมายเลขสมัครสอบ และหมายเลขบัตรประชาชน
วีดีทัศน์แนะนำการกรอกข้อมูล
2. ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา โอนเงินตามใบแจ้งชำระหรือปริ้นไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรืองานคลัง ม.กาฬสินธุ์ เลขที่บัญชี: 404-3-19565-6 แล้วทำการอัพโหลดหลักฐานในระบบตามข้อ 3
3. เข้าระบบอัพโหลดเอกสารด้วยหมายเลขบัตรประชาชน [คลิก...]

* กรณีชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว ไม่ต้องนำใบแจ้งชำระในระบบอัพโหลดเอกสารไปชำระอีก
แสดงทั้งหมด คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์

รหัสสมัครสอบ ชื่อ-นามสกุล ระดับ สาขา คณะ
165029005 นายเทพรักษ์ เกตุจังหาร ปริญญาตรี ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
155019003 นางสาวจิตระวี ผาพองยุน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
169019009 นางสาวเจนจิรา โคตรสักดา ปริญญาตรี นิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168039002 นางสาวชลธิชา จันทร์น้อย ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
144019068 นายประวิทย์ ฤทธิ์มนตรี ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
144019034 นางสาวปาริชาด โฉมยงค์ ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
144019048 นางสาวสกาวรัตน์ สกุลเดช ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
134049002 นายชญานันท์ มูลสาร ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
169019003 นางสาวน้ำเพ็ชร เขียวสอาด ปริญญาตรี นิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
167029004 นางสาวดวงฤดี เเก้วศรีหา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
155029009 นางสาวธัญลักษณ์ ศรีสมัย ปริญญาตรี วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
155029001 นางสาวกวิสรา วิหกหงษ์​ ปริญญาตรี วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
144019070 นายสิทธิพงษ์ ชัยปัญหา ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
14501003 นางสาวนิภาดา ขันโอฬาร ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์นวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
144019061 นางสาวอารียา กางโสภา ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
144019045 นางสาววิลัยพร จิตอ่อง ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
132029004 นางสาววิลาวรรณ สุวรรณมงคล ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
169019012 นายศักดิ์ชาย ภาจันทร์คู ปริญญาตรี นิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133119009 นายสุรเดช คนหาญ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
124019018 นายอรรถพล ขันรักษา ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
124019015 นายนายชุติพนธ์ พลเยี่ยม ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
152039014 นายธนาสิทธิ์ อธิจร ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
144019053 นางสาวสุพัตรา​ พงษ์สนิท​ ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
133119001 นางสาวจิรนันท์ บุญโลก ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
154039002 นางสาวจิรภัทรา เพ็งไธสง ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
165029001 นางสาวลักษิกา พรมเมือง ปริญญาตรี ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
157019002 นางสาวณัฐกมล เฉยฉิว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
143029004 นายธนพล จำปาแดง ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
168039003 นางสาวนฤวรรณ ปะติตังโข ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
123029006 นางสาวอริสา ปักการะเต ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
143029001 นางสาวกานต์สิริ เกรัมย์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
169019004 นางสาวพิมพ์พัตรา ฤทธิแผลง ปริญญาตรี นิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
123019004 นายณัฐวุฒิ สันตวิรัตนกร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
143029003 นางสาวอุมาภรณ์ ภูสีน้ำ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
168039006 นางสาวนฏกร โชติประเสริฐ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133119008 นายสงกรานร์ วัดพิมาย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
144019042 นางสาวลลิตา บุญประเสริฐ ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
126049002 นายจิรครินทร์ เพ็งเพชร ปริญญาตรี เทคโนโลยีการอาหาร (โภชนาการและการกำหนดอาหาร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
144019004 นางสาวกรรนิกา เค้าซื่อ ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
144019071 นางสาวปวันรัตน์ ยืนสุข ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
144019025 นางสาวทิพากร สวัสดี ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
169019005 นางสาววราภรณ์ นาคำ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
155029012 นางสาวชุติมา ขาวดี ปริญญาตรี วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
155029011 นายชอนลี เคลฟเเลนด์ ปริญญาตรี วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
133059001 นางสาวอริศรา โคตรศรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
167029010 นายณัฐวุฒิ ศรีพันบุญ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
144019044 นางสาววิภาดา กำไรทอง ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
164019006 นางสาวติชิลา ชนะสงคราม ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
124019006 นางสาวภาควิมล สืบสำราญ ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
167029016 นางสาวปณิตา กันทะเชียร ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
124019017 นายยศพนธ์ วรรณสิงห์ ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
164019010 นายธนพล นัธทยาย ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168019005 นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณศรี ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168019004 นางสาวสุรัตนาวี ใจเอื้อ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
169019002 นางสาวจิราภา เจริญภักดี ปริญญาตรี นิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133119010 นางสาววรางคนาง จันทา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
124019010 นางสาวสุชาวลี มุงแสน ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
124019013 นางสาวเกศราภรณ์ สีงาม ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
144019008 นางสาวขวัญฤทัย ดอกไม้ขาว ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
155029013 นางสาววรรภา น้อยทรง ปริญญาตรี วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
144019031 นางสาวประภารัตน์ สารสิทธิ์ ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
167029015 นายเจตนิพัทธ์ จันทอง ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
134049004 นายณรงค์พล พันธผล ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
144019010 นางสาวจารุวรรณ บูรภา ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
144019050 นางสาวสาธ​วิ​นี​ ศรี​ชุม​ ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
153079003 นางสาวอรอนงค์ ชิณวงค์ ปริญญาตรี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
143029006 นายปิยะวัฒน์ นิราราช ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
14501001 นางสาวธนพร ไชยพจน์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์นวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
14501004 นางสาวปิยะวรรณ นายชัยฤทธิ์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์นวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
126019008 นางสาวโชติกา ประภาสโนบล ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
126019004 นางสาวปัทมาวรรณ ละครไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
126019009 นางสาวจันจิราภรณ์ พัศดร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
154039008 นางสาวอรปรียา คำเหลา ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
144019062 นางสาวอารีรัตน์ วิชาสวัสดิ์ ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
157019001 นางสาวฐิติมา ดงกระโทก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
164019003 นางสาวชลธิชา ช่างถม ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
126019002 นางสาวธิดารัตน์ ดอนแสง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
14501006 นางสาวสุธิตา ฆารสว่าง ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์นวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
165029002 นางสาววีสุดา วรรณรักษา ปริญญาตรี ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
153079004 นายคมสันต์ ระวิพันธ์ ปริญญาตรี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
143029002 นางสาวสิรินยา ทองมาก ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
153039002 นางสาวอภิญญา แสงบัวผัน ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
164019009 นางสาวอนัญญา สมจิตร ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
124019008 นางสาววรานุช โคตะบุตร ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
122019001 นางสาวปานกนก แสงนาโก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
155039001 นายทักษ์ดนัย บุตรศรี ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
133139003 นายโชคอนันต์ เพียชำนิ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการตลาด) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132039008 นางสาวพัดทะรา วิชาชัย ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
155029007 นายปิยะวัชร สลักทอง ปริญญาตรี วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
154039012 นางสาวพนิดา นาชัยสินธุ์ ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
153079002 นางสาวณัฐฐินันท์ ภูผายาง ปริญญาตรี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
154039001 นางสาวจริยา พิเคราะห์ฤกษ์ ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
132039001 นางสาวกัญญารัตน์ เหล่าหว้าน ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
126019006 นางสาวสายฝน แดงเทโพธิ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
152059002 นายกิตติภูมิ ไชยดี ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
154039013 นายวิชิต ศิริพัฒน์ ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
133119006 นางสาวรสสุพร ยืนยง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
126019005 นางสาวพิมพ์ใจ ประเทศแก้ว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
157049001 นางสาวหนึ่งฤทัย เปลื้องไชโย ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
168019003 นางสาวรุ่งรวิน สิทธิการ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
144019012 นางสาวจิตติมา ไชยมาตร ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
144019041 นางสาวรัชฎาภรณ์ มหาไชย ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
152039005 นางสาวนิธิตา ฤกษ์มา ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
167029003 นางสาวฐิติมาภรณ์ แหวนเพชร ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
154039007 นางสาวสุณิสา แซ่กระโทก ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
152039007 นางสาวสุริตา แก้วมูล ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
144019074 นางสาวอรวรรณ ตอนศรี ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
164019002 นางสาวจิราภรณ์ รักษาเมือง ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
144019020 นางสาวชญานิษฐ์ ผิวนวล ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
144019016 นางสาวจีรนันท์ สอิ้งรัมย์ ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
152039004 นางสาวธีรนาฎ อาจดวงดี ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
126059004 นางสาวณัฎฐธิดา รักษาพันธ์ ปริญญาตรี เทคโนโลยีการอาหาร (เทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123019005 นายธีระเดช ภารสงัด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
132029001 นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยรบ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
152039006 นางสาวรสิตา ธิสังกะ ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
168019012 นางสาวชลนิภา ทองอุ่น ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
144019085 นางสาวปณิฏฐา ปัททุม ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
122019005 นายปรินทร์ ภูจอมคา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
157019008 นายธนาวุธ การฟุ้ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
132039024 นางสาวธนพร ภูเนตร ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132019014 นางสาวชณิกานต์​ สาวิสิทธิ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
153029002 นายพณพล กุลณเสถียร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคเครื่องกล(ช่างยนต์) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
162049005 นางสาวชลิตา ประดากรณ์ ปริญญาตรี นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
162049002 นายพรทิวา มะเรนา ปริญญาตรี นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
162049010 นางสาวชุดาภา อะมะนนท์ ปริญญาตรี นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (กลุ่มวิชานวัตกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
152039025 นางสาวพรชิตา กั้วพิทักษ์ ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
122029005 นางสาวอินทร์ธิรา กาละเกศ ปริญญาตรี พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
122029009 นางสาวจันทร์วิพา สาบุตร ปริญญาตรี พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
167029017 นางสาวปนัดดา คู่กระสังข์ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
144019102 นางสาวเอวิตรา สมภาร ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
133059003 นายสรรเพชญ์ ทนงจิตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
134019003 นางสาวสิริกัญญา ภูพิลา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
122019002 นายวีกิจ สว่างคำ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
166019002 นางสาวสลิลทิพย์ งามมาก ปริญญาตรี การท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
152039028 นางสาวนวพร ไชยเพ็ชร ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
133139009 นางสาวชลมาศ ทองพรม ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการตลาด) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168029005 นางสาวศรีกัลยา ก้อยทอง ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
169019021 นางสาวณัฐกานต์ ทองเเก้ว ปริญญาตรี นิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168039008 นายภาณุพงศ์ พันจันทร์ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132039021 นางสาวรัชฎาภรณ์ เกื้อกูล ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
144019121 นางสาวเกศสุดา ภูถมศรี ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
155029015 นางสาวสลิล​ทิพย์​ งามศิลป์​ ปริญญาตรี วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
144019098 นางสาวณิชวรีย์ สิงห์ชัย ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
155019006 นางสาวศิริกัญญา การเกตุ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
144019104 นางสาวสุนิสา แสงดารา ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
168039007 นางสาวศริณญา อุทัยเลี้ยง ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132019013 นางสาวธิดารัตน์ บุญปก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
144019139 นายศุภชัย ศรีใย ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
132029008 นางสาวกัลยาณี สุวรรณเวียง ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
123039001 นางสาวสุชาดา วังโพธิ์ทิพย์ ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123039002 นางสาวน้ำผึ้ง มรกฎ ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
143029010 นางสาวชนิตา นาถวิล ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
144019076 นายธนากร โคสาแสง ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
166019003 นางสาวมาดีนา บุญสนธิ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133059004 นางสาวทิพรัตน์์ ชำนาญ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133119024 นางสาวนันพร ชัยสิงห์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133119019 นางสาวรัชนก ชื่นช้อย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
146019002 นางสาวจิดาภา ทาระเวทย์ ปริญญาตรี วิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
153079005 นางสาวกัญญารัตน์ อ่างทองหลาง ปริญญาตรี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
144019113 นางสาวจุฑาทิพย์ แสนณรงค์ ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
152039026 นางสาวสุวนันท์ คำสอนพันธ์ ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
167029020 นายสุธิกร วรสาร ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
122019004 นางสาวสุกัญญา นันเชียงเครือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
133119025 นางสาวรัตติยากร จรัสเเผ้ว ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
123019017 นางสาวฐิติกร ไฝดี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
144019080 นางสาวสุพิชญา พิมล ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
143029008 นางสาวธวัลรัตน์ กรรณนิกาทอง ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
166019005 นางสาวอารียา มธิโกวา ปริญญาตรี การท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
153049002 นายปริญญา อนุวาร ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
144019092 นางสาวศุภิสรา วัดพิมาย ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
123029015 นางสาวพรพิมล บุญไสย ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
126019010 นางสาวธัญวดี นรินยา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
124019027 นางสาวปวีณา โพธิ์นอก ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
166019004 นางสาวศศิวิมล สุนทรโวหาร ปริญญาตรี การท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
146019003 นางสาวจิราพัชร สอนเพ็ชร ปริญญาตรี วิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
133029007 นางสาวอริศรา โคตรศรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
165029012 นางสาวกนกพิชญ์ ระวาดชิต ปริญญาตรี ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
123019014 นางสาวกุลสตรี โมลี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
133129003 นางสาววิภาพรรณ ไกรสินธ์ ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
124019021 นางสาวเมธาวี นิยม ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
124019030 นางสาวอารยาพร มงคล ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
144019109 นายธนกร ศรีโกศล ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
144019111 นางสาวทิพย์สุดา ศรีพอ ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
168029007 นายพลากร พลพิทักษ์ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
155019005 นายธนพันธ์ นภาลักษณ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
168039009 นางสาวกิตติยากร สิงห์ประเสริฐ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
165029006 นางสาววิจิราภรณ์​ มณีอินทร์ ปริญญาตรี ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
126059007 นางสาวอารียา อินดี ปริญญาตรี เทคโนโลยีการอาหาร (เทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
168029008 นายธนวัฒน์ สุวรรณวงศ์ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132019006 นายบุรัสกร ภารผุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
143029009 นางสาวนิสาชล สกลรัตน์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
168019010 นางสาวผกากรอง วงศ์ชุมภู ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133029008 นางสาวอารียา ภูฉายา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
144019108 นางสาวปัณณภัสร์ พิณราช ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
144019086 นางสาวกณกพร เจริญลาภ ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
133149006 นางสาวมาริดา หาศิริ ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการตลาด) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
144019078 นางสาวภัทราภรณ์ ผากอง ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
165029010 นางสาวทิพวรรณ พรมดวงศรี ปริญญาตรี ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
144019081 นางสาวปณิตา ไชยเสนา ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
169919007 นายอนุพงษ์ อินตู้ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
144019120 นางสาวทิราวรรณ ทะสิงห์ฆาร ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
133119018 นายภูวดล สุดกระโทก ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
144019094 นางสาวพัชรียา ถนอมสัตย์ ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
123019019 นางสาวนิภานันท์ วงษ์ชา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
132019007 นายฟ้าใหม่ สุขใส ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
144019099 นางสาวพักตร์จิรา แก้วกุดเลาะ ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
168019009 นางสาวอันนา คำเวียง ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
169919011 นายธนโชติ นาสมพงษ์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
153049005 นายปรัชญา เกิดเกลี้ยง ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
133119021 นางสาวณัฏฐกานต์ พาลึก ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132039015 นางสาวจิราพร ประดี ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
152049007 นายภานุพงษ์ นาสิงทอง ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
166019006 นางสาววุฒิตา แข็งกล้า ปริญญาตรี การท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168029010 นายสุทธิศักดิ์ ศรีพุทธา ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
123019010 นางสาวธัญชนก ภูจอมนิล ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
144019123 นางสาวปรียนุช มณีศรี ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
168019013 นางสาวนันธิกานต์ ระหารพงษ์ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
157019005 นางสาวณัฐกมล เฉยฉิว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
153039006 นายกรวิทย์ พึ่งกิ่ง ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
162049009 นางสาวภัคจิรา การรักษา ปริญญาตรี นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (กลุ่มวิชานวัตกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133059005 นางสาวชุติมา พลพุทธา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
123029014 นายกรวิชญ์ จะระคร ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
168019011 นายกิตติศักดิ์ สีหลิ่ง ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168069001 นายกิตติศักดิ์ สีหลิ่ง ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
144019103 นางสาววรินทร ชัยนอก ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
132039019 นางสาวสุพรัตน์ โต๊ะใบต๊ะ ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
155029018 นายดลลัชนัย ไทยเมืองพล ปริญญาตรี วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
152049004 นายอภิสิทธิ์ สีดามา ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
146019005 นางสาวอธิมาตร วิเศษดอนหวาย ปริญญาตรี วิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
144019114 นางสาวศิริพร เชื้อปั้น ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
144019083 นางสาวศิริลักษณ์ สายบุญเรือน ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
144019091 นางสาวนพรัตน์ คำภานุช ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
146019004 นางสาวธารทิพย์ เทศกาล ปริญญาตรี วิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
124019023 นายภูกฤษณ์ หนูคูขุด ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123019018 นายอนุชิต หนันลา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
133129002 นางสาวอรยา ดวงแก้ว ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168039011 นางสาวมณฑิตา แสงเพ็ชร ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
164019013 นางสาวเอมมิกา ไชยพิมพา ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
167029022 นางสาวทิพวรรณ เพ็งพิทักษ์ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
124019028 นายชนม์มณัฐ นาสูงชน ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
152039022 นางสาวทวินันท์ สุริยะศรี ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
144019136 นางสาวศิริกัลยา สุขผล ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
124019041 นางสาวปาริชาต กายเพ็ชร์ ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123029019 นายเซทชา ปาทาน ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
144019117 นางสาวจิรัชญา การผ่อง ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
144019134 นางสาวศศิกานต์ คำชนะ ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
154039019 นางสาวชลาลัย สีหาไตร ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
124019037 นางสาวอันน์ธิดา มั่นอยู่ ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
127029002 นางสาววรรณภา ลูกแป้น ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
144019133 นางสาวนริศรา บุพศิริ ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
144019132 นางสาวขวัญจิรา เมฆสว่าง ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
144019088 นางสาวณัฐนารี ชาญศิริ ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
165029008 นางสาวชนิกานต์ ไชยา ปริญญาตรี ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
144019100 นางสาวแพรวา เหล่าบุตรสา ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
168029003 นายพงศกร แสงฤทธิ์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168079001 นายพงศกร แสงฤทธิ์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
124019036 นางสาวอภิสรา จันทาพูน ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
133139007 นางสาวอรนิตย์ ภาษี ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการตลาด) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
144019084 นายพิริยกร ชอบชื่นชม ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
132029009 นางสาวศรินทิพย์ สุ่มมาตย์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
125029005 นายปรัตถ์ธวิชญ์ เขียวฉวี ปริญญาตรี ประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
157019004 นายภูริณัฐ กมลอมรบุตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
125029004 นางสาวรัตติกานต์ ศรีเนาวรัตน์ ปริญญาตรี ประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123029012 นายจีรพัฒน์ เสนาสนะ ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
152039023 นางสาววรินนุพา มิยะกรณ์ ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
144019082 นายธนัท เขียวสะอาด ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
133129007 นางสาวสุชาวดี เนตรแก้ว ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
164019014 นายวรัญญู พลอยวิเลิศ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
165029013 นางสาวสาริณี สุขศรี ปริญญาตรี ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
122029007 นายโชคอนันต์ ภูมิประสาท ปริญญาตรี พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
144019079 นางสาวจิตรลดา เอ็นดู ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
154039018 นายอดิศร งามพัฒน์ ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
168019014 นางสาวสุจิตราภรณ์ เรืองศรี ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
134019004 นายพลวัต คำศิริ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
144019096 นางสาวสิรินทรา สมแก้ว ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
122029012 นายยอดรัก ภูไก่แจ้ ปริญญาตรี พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123019013 นางสาวณัฐธิดา คำหารพล ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123019011 นางสาวภมรพิมพ์ สุวรรณพฤษ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123019012 นางสาวจิตรา น้อยตุ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
167029024 นายพรพิทักษ์ สิงห์คำป้อง ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
160069002 นางสาวปุณณิศา สิทธิวัง ปริญญาโท การบริหารการพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168069002 นายวรพล ชินบุตร ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132039016 นางสาวนุชจรี อุดรสรรพ์ ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132039017 นางสาวนุชนาถ อุดรสรรพ์ ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
143049001 นางสุพัตรา เอกตาแสง ปริญญาโท การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
122039006 นางสาววิภาวี วิโรจน์ศิริ ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123029035 นายวิศวชิต จิตรบุญพิทักษ์ ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
122029018 นายพงศธร หลาบสุภา ปริญญาตรี พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
168079004 นางสาววณิดา จักรนามน ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
122019008 นายอาทิตย์ เลิศไธสง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
132019015 นางสาวสุภาภรณ์ วงค์หลวงอุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132039031 นางสาวนรินทร ภูแล่นเรียบ ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133029015 นางสาววิภาพรรณ ไกรสินธ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
123029033 นายธนพล ช้างน้ำ ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
132019039 นางสาวพัชรีภรณ์ บุญหล้า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
126019018 นางสาวธัญวดี นรินยา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123019032 นายชนาธิป พิมพ์ดวงสี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
165029016 นางสาวลลิตา อิ่มสนิท ปริญญาตรี ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
169919015 นางสาวอริศรา รุ่งโรจน์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
134059005 นางสาวอทิตยา เพ็งพลา ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132039032 นางสาวลักขณา สมณา ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
154039027 นางสาวพลอย ตราครบุรี ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
133029028 นายคีตภัทร ภูสมนึก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
144019178 นางสาวหนึ่งฤทัย วิเศษอุต ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
152039032 นางสาวพัทธวรรณ เหล่าหว้าน ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
155029027 นางสาวพรรณภา ไชยศรี ปริญญาตรี วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
167029043 นายชัชพงศ์ เวินชุม ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132039033 นางสาวสรวีย์ โคตรสุโพธิ์ ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132039034 นางสาวแอนนา บุ่งทวย ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
123019020 นางสาวปณิดา พลสงคราม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
144019159 นางสาวนิตยา สาระผล ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
160079002 นายชวลิต อ่อนบุญมี ปริญญาเอก การบริหารการพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168019022 นายคมชาญ เกษหอม ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
126059011 นางสาวอรัญญา ขุราศรี ปริญญาตรี เทคโนโลยีการอาหาร (เทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
153029006 นายอัษฎาวุธ คำศรีสุข ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคเครื่องกล(ช่างยนต์) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
123029030 นางสาวอัญชลี ศรบุญทอง ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
168069006 นายพงษ์ชนัน ศรีคิรินทร์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
155019013 นางสาวนภาพร สายโรจน์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
143029011 นางสาวจิราภรณ์ โกสิลา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
133029027 นางสาวอรไพลิน พลชะอุ่ม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
123019039 นายอิศวกรณ์ ทุมสิทธิ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
126059015 นางสาวภาวนา ภูถาวร ปริญญาตรี เทคโนโลยีการอาหาร (เทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
154039030 นายธีรภัทร์ คลังภูเขียว ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
144019186 นายบุรธัช ฮุยจง ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
142029014 นายชาติรัตน์ ม่วงไหมทอง ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มเครือข่ายและไอโอที) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
123019024 นางสาวสุดารัตน์ สวนขำ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
167029029 นางสาวอมราพร ขันธวิชัย ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
146019007 นางสาวบุญธิดา ลาดลงเมือง ปริญญาตรี วิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
132039036 นางสาวเก็จแก้ว ไตรยวงค์ ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
153049007 นายครรชิต พิมพ์รส ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
164019017 นางสาวนันธิยา หวินสันเทียะ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
143049002 นายเฉลิมชนม์ ปัดจังหรีด ปริญญาโท การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
132019038 นางสาวจุฬาวรรณ วงค์เจริญ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133029012 นายPitchaya Tongon ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
152019007 นายปวริศ ไชยสา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
133119038 นางสาววีรยา แช่มช้อย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132019023 นางสาวจุฬาลักษณ์ พิมพ์นนท์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168069007 นางสาวลัดดาวัลย์ สุขประเสริฐ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
123019029 นางสาวกัญภร โยธารักษ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
165029017 นางสาวอธัญญา เครือวัน ปริญญาตรี ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133139013 นางสาววนิดา ภูหวล ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการตลาด) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
167029036 นายธนวัฒน์ นาระวิน ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
144019165 นางสาวเกศิณี จุลสานะ ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
133139012 นางสาวนลินทิพย์ แก้วพลงาม ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการตลาด) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133119037 นางสาวสุนิทรา ชาวประสา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133129011 นางสาวบงกช นันทะจักร์ ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
153049008 นายปรมัษฐ์ ศรีเสน ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
125019004 นายธนดล โนนวิเศษ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123029024 นางสาวพัชรี อรัญรุต ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
133139011 นางสาวอารียา ภูฉายา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการตลาด) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
142029010 นางสาวชมพูนุช คำมะลิ ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
166029004 นางสาววรัญญา คัดเจริญ ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
122029015 นายชลทาน จบจังหรีด ปริญญาตรี พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
124019049 นางสาวกิ่งฉัตร อ้วนเลิง ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
167029026 นางสาววิมลณัฐ วรรณกลาง ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168079006 นางสาวธีรัตม์ ด้วยโชติ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
164019018 นายสิวพัฒน์ บุญมา ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
134059004 นางสาวขนิษฐา ขี้เหล็กสี ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
144019161 นางสาววิยะดา อุดจันทร์ ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
166029002 นางสาวจิราภรณ์ อ่วมใจอารีย์ ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) การท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
144019171 นางสาวสุกัญญา สำแดงฤทธิ์ ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
144019181 นางสาวสุพรรษา พรหมโสภา ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
157059002 นายกิติ พรสงวน ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
124019042 นางสาวสุรัสวดี สุวรรณประทีป ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
155019015 นางสาววิภาดา วงศ์อนันต์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
153049012 นายอณุสิทธิ์ มาตารัตน์ ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
132019047 นางสาวสลิลทิพย์​ สุขเขียว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
157049003 นายปราโมทย์ จันทะคาม ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
157059001 นายปราโมทย์ จันทะคาม ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
122059003 นางสาวมะลิวัลย์ จันสนิท ปริญญาโท เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
167029035 นางสาววีรยา คะอังกุ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
155029028 นางสาวจิราพร พฤษฎี ปริญญาตรี วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
153039014 นายธีรภัทธ์ ปาวะรี ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
123019035 นายกิตติคุณ เสลจุล ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123029034 นายภูมินทร์ พันเพ็ชร ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
152059017 นายอนาวิน หินนอก ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
123019031 นางสาวภัชราวดี ผิวอ่อน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
165029018 นางสาวมาริษา นาชัยเพ็ชร ปริญญาตรี ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132019027 นางสาววัฒนาพร ชนะราช ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133029013 นางสาวปาณิสรา สอาดอํ่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
134019009 นายธนภัทร วงศ์ประเสริฐ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133029016 นางสาววิภาวี มโนขันธ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133029014 นางสาวฐิติยา ไปหนี้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133129012 นางสาววรัญญา ภูอุทัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133029017 นางสาววรัญญา ภูอุทัย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
122069006 นางสาววรรณภา ภูโสภา ปริญญาโท เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
132039043 นางสาวกฤษณา ผิวนิล ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
146019006 นางสาวธิดาทิพย์ ภารสมบูรณ์​ ปริญญาตรี วิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
152049014 นายวรชิต วรชิต ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
154039028 นางสาวธัญรัตน์ แสนกล้า ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
123019034 นายเจษฎา บุญปากดี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123029025 นางสาวอริศรา เรือนพิมพ์ ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
157049007 นางสาวสร้อยสุดา ศรีฟ้า ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
152049018 นายณัฐทวี ทินช่วย ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
168039017 นางสาวศุภธิดา เทพรัง ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
127029003 นางสาวพัชญ์พิดา ทองคำ ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
124019047 นางสาวศรุตรา วงษ์ศรี ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
142029009 นางสาวปัญญดา พินไธสงค์ ปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
123019026 นายกัมปนาท ภูงามแง้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
157019011 นายธรากร ใจทัศน์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
154019014 นางสาวดวงฤทัย รมรื่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
132019030 นายณัฐพงศ์ พานุรักษ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
154019016 นายนายธีระภัทร ภูเด่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
123019038 นางสาวภคนันท์ จันทร์โพธิ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123019033 นายยุทธพิชัย ชนะไชย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
144019149 นางสาวบุณยาพร แฉล้มชาติ ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
122069008 นายเพชรพงศ์ ถนอมชาติ ปริญญาโท เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
144019180 นางสาวธิดารัตน์ ภูมลา ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
155019017 นายพิพิธ ภิญโญ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
157019010 นายจิรายุส เดือนขาว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
164019022 นางสาวอรนุช อย่สุธา ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
153049011 นายปรุฬห์ แววศรี ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
143039001 นายตรรกยะ จันทะยุทธ ปริญญาโท การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
153049010 นายนพกร ฉัตรวิลัย ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
124019043 นางสาวนันทกานต์ พูนคำ ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
125029009 นางสาวปรมาภรณ์ บุญเชิดชู ปริญญาตรี ประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
168069008 นางสาวรัตติญานันท์ เลาเงิน ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168079005 นายปิยวัลย์ พงษ์สิทธิศักดิ์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
160109002 นายวัฒนวงศ์ คิ้วทองเต็ม ปริญญาโท การบริหารการพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
144019183 นางสาวณิชกานต์ นวลศิริ ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
123019028 นายชลกร สุวรรณมณี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
133059007 นางสาวจิราภรณ์ แสงนิกุล ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
144019158 นางสาวธิดารัตน์ เชื้อนาข่า ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
169019026 นางสาวณัฐฌา ผาณิบุศย์ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
122059002 นางสาวอทิตะญา หวะสุวรรณ ปริญญาโท เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
133099001 นางสาวอทิตะญา หวะสุวรรณ ปริญญาโท เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
144019179 นางสาวศิริพร​ สิงห์​รัง​ ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
144019150 นางสาวนวรัตน์ สูญฤทธิ์ ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
123019036 นายธีรเมธ ศรีสุข ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
144019163 นางสาวจิราวรรณ บุตรหา ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
144019174 นางสาวจารุวรรณ บุตรหา ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
122039010 นายอนันท์ จันทร์ดม ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
153049013 นายกอบกิจ ศรีดาเลิศ ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
123039005 นายอมรเทพ สอนสวัสดิ์ ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
153039009 นางสาวศศิวิมล ภูแสนใบ ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
152059024 นายช้าง สิงหาลาด ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
123019037 นางสาวกุลสตรี โมลี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
122019010 นางสาวกุลสตรี โมลี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
154049002 นายมณฑิรา บุญสาร ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
154049003 นายเกษม ไชยวารี ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
154049001 นางสาวอินทราณี สวัสดี ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
153079006 นายรัชชานนท์ โชคกิจวัฒนา ปริญญาตรี วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
166029003 นางสาวนิรัศราภรณ์ บุสำโรง ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) การท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
152019008 นายเอกชัย โคตะวินนท์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
144019184 นายจตุพล ดงเจริญ ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
144019148 นางสาวชลธร ภูสมจิตร ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
134019012 นายณัฐวุฒิ เบญจมาศ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168069009 นายจนัสธร วิชัยศร ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133029023 นางสาวปณิตา นิจครบุรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
160109001 นายวิชญ์ธินันต์ ตรัยหิรัญเดช(ฐานิสฺสโร) ปริญญาโท การบริหารการพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
157059004 นายธนภูมิ บัวน้อย ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
132039050 นางสาวณิชธิภรณ์ ภาคฤทธิ์ ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133029024 นางสาวณัฐวิภา กุลมงกุฎ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
122039011 นายพีรพัชร ศาลางาม ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
125019007 นายวรพงษ์ ธารเจือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
122069007 นายสิทธิชัย วงค์เครื่อง ปริญญาโท เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
133029025 นางสาวอารีรัตน์ สีนอเนตร ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132039047 นางสาวอารีรัตน์ สีนอเนตร ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
122019012 นางสาวเกวรินทร์ แสงการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
126059016 นางสาวอรพิณ บุญเรืองลือ ปริญญาตรี เทคโนโลยีการอาหาร (เทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
154019017 นายญาณากร โสภาใต้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
153029008 นายพงศกร คลังประโคน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคเครื่องกล(ช่างยนต์) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
133059009 นางสาวชนากรานต์ ตาลรุ่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168029019 นางสาวธีรัตม์ ด้วยโชติ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
169019036 นางสาวอรัญญา เหล่าระภะ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133139018 นายก้องภพ ทองเจริญ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการตลาด) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
160089006 นายชาติ พรชะตา ปริญญาเอก การบริหารการพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
160079005 นายวิวรรธน์ พุทธานุ ปริญญาเอก การบริหารการพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
160079003 นายฐกร กิจอานันท์ ปริญญาเอก การบริหารการพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133119044 นายชัยชนะ สุทธิจันทร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
169919018 นายพิสิฏพายัพ สรรพชัย ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
143029012 นางสาวจารุมน ศรีลานคร ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
169019038 นางสาวรัชดา ดงใหญ่ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168029017 นางสาวรุจิรา พลกล้า ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133139020 นางสาวชนากรานต์ ตาลรุ่ง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการตลาด) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133139019 นายวุฒิพงษ์ นวยใส ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการตลาด) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
169019037 นางสาวเกณิกา บุญมีสีสุเวช ปริญญาตรี นิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
165029027 นางสาวพรทิพย์ เวียงดินดำ ปริญญาตรี ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
134019017 นางสาวกนกอร ภูจำเนียร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
123019040 นางสาวพรนิภา ศรีสมสุข ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
165029026 นางสาวนาราปรียา ไกรคุ้ม ปริญญาตรี ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
124019060 นางสาวประภาจันทร์ หงษาวงศ์ ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
165029031 นางสาวณัฐธกมล ละมัย ปริญญาตรี ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
160089005 นายทัตเทพ ทวีไทย ปริญญาเอก การบริหารการพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
124019059 นางสาวกัญญาวีร์ เเสงจันทร์ฉาย ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
165029029 นายณัฐพงศ์ บุญนำ ปริญญาตรี ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
122029025 นางปนัดดา ก่อไช ปริญญาตรี พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
164019034 นางสาวขัตติยา บัวจูม ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
124019055 นางสาวชนิฎาภรณ์ บุญเชิด ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
124019056 นางสาวกัญญารัตน์ คชกาล ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
122029023 นางสาวยุพารัตน์ คูณศรี ปริญญาตรี พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
144019196 นางสาวสุกัญญา พลศรี ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
144019202 นางสาวศิริพร​ สิงห์​รัง​ ปริญญาตรี การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ผ่านการคัดเลือก
154039032 นายเทวราช คนหาญ ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
153039021 นายณัฐกานต์​​ ภาร​สำเร็จ​ ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
153039022 นายณัฐพล แทนพันธ์ ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
153039023 นางสาวกนกพร นรบัติ ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
152039040 นายนครินทร์ กองไธสง ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
165029023 นายพุทธฌา สอดสี ปริญญาตรี ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
165029024 นางสาวธีริศรา เวียงอินทร์ ปริญญาตรี ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
124019061 นางสาวณัทริการ์ บุญแนบ ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
164019028 นางสาวสุจิตตา เวชศิลป์ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
164019038 นายธีรภัทร พิทักษ์กิจ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
160079007 นางสาวหนึ่งฤทัย จันทศร ปริญญาเอก การบริหารการพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
124019057 นายณัฐวุฒิ เดชะคำภู ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
164019029 นายนรภัทร ปิยะวงศ์ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
123029044 นางสาวณัฐณิชา กายสิทธิ์ ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
154039036 นายธีรนัย ศรีกระจ่าง ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
153039024 นายเดชาวัต โชติกุล ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
154039035 นายพีรพล ทัดสารี ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
165029030 นางสาวปิยะดา ภูสมดี ปริญญาตรี ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
124019062 นางสาวสุวลี ทิพย์คูนอก ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
160079006 นางสาว จุรี สายจันเจียม ปริญญาเอก การบริหารการพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
164019036 นางสาวกัลยภรณ์ สุระเสน ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
125029012 นางสาวภัทรา อินทรสิทธิ์ ปริญญาตรี ประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
164019037 นางสาวทิพย์วิมาน อาจอินทร์ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
126059017 นางสาวพิมพ์ชนก พันธ์ฆ้อง ปริญญาตรี เทคโนโลยีการอาหาร (เทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
126019020 นางสาวพิมพ์ชนก พันธ์ฆ้อง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
124019063 นางสาวภัสสร ชัยพิมพา ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
167029061 นายปัณณวัฒน์ พันธุ์ไพโรจน์ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
160079004 นายพระมหาพร้อม ดวงมณี ปริญญาเอก การบริหารการพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132019048 นางสาวทิพย์วิมาน อาจอินทร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
157019013 นายภานุพงษ์ ดวงคำเหลา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผ่านการคัดเลือก
168029020 นางสาวพรชิตา ยืนยง ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก