รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว (ที่ยังไม่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดข้อมูล

1. รายชื่อในประกาศนี้ คือ ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวที่สมัครรอบที่ 2 รับตรง ในระดับ ปวส. ปริญญาตรี (เทียบโอน) ภาคพิเศษ และรับตรง ป.ตรี 4 ปี
2. และรายชื่อทุกระดับในรอบ 1.1 และ 1.2 ที่ยังไม่รายงานตัว (ยกเว้นคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา)
3. สามารถรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 มิถุนายน 2564
4. สำหรับคนที่รายงานตัวแล้ว และโครงการพิเศษของคณะจะไม่แสดงรายชื่อในหน้านี้

ขั้นตอนการรายงานตัว

1. กรอกประวัติรายงานตัวผ่านระบบ ESS [คลิก...] เข้าระบบด้วยหมายเลขสมัครสอบ และหมายเลขบัตรประชาชน
วีดีทัศน์แนะนำการกรอกข้อมูล
2. ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา โอนเงินตามใบแจ้งชำระหรือปริ้นไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรืองานคลัง ม.กาฬสินธุ์ เลขที่บัญชี: 404-3-19565-6 แล้วทำการอัพโหลดหลักฐานในระบบตามข้อ 3
3. เข้าระบบอัพโหลดเอกสารด้วยหมายเลขบัตรประชาชน [คลิก...]

* กรณีชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว ไม่ต้องนำใบแจ้งชำระในระบบอัพโหลดเอกสารไปชำระอีก
แสดงทั้งหมด คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์

รหัสสมัครสอบ ชื่อ-นามสกุล ระดับ สาขา คณะ
123029006 นางสาวอริสา ปักการะเต ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
124019006 นางสาวภาควิมล สืบสำราญ ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
124019008 นางสาววรานุช โคตะบุตร ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
124019010 นางสาวสุชาวลี มุงแสน ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
124019013 นางสาวเกศราภรณ์ สีงาม ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
124019015 นายนายชุติพนธ์ พลเยี่ยม ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
124019017 นายยศพนธ์ วรรณสิงห์ ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
124019018 นายอรรถพล ขันรักษา ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
126059004 นางสาวณัฎฐธิดา รักษาพันธ์ ปริญญาตรี เทคโนโลยีการอาหาร (เทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
126049002 นายจิรครินทร์ เพ็งเพชร ปริญญาตรี เทคโนโลยีการอาหาร (โภชนาการและการกำหนดอาหาร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123019004 นายณัฐวุฒิ สันตวิรัตนกร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123019005 นายธีระเดช ภารสงัด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
122019001 นางสาวปานกนก แสงนาโก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
126019002 นางสาวธิดารัตน์ ดอนแสง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
126019004 นางสาวปัทมาวรรณ ละครไทย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
126019005 นางสาวพิมพ์ใจ ประเทศแก้ว ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
126019006 นางสาวสายฝน แดงเทโพธิ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
126019008 นางสาวโชติกา ประภาสโนบล ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
126019009 นางสาวจันจิราภรณ์ พัศดร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
124019021 นางสาวเมธาวี นิยม ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
124019023 นายภูกฤษณ์ หนูคูขุด ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
124019027 นางสาวปวีณา โพธิ์นอก ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
124019028 นายชนม์มณัฐ นาสูงชน ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
124019030 นางสาวอารยาพร มงคล ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
124019036 นางสาวอภิสรา จันทาพูน ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
124019037 นางสาวอันน์ธิดา มั่นอยู่ ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
124019041 นางสาวปาริชาต กายเพ็ชร์ ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
126059007 นางสาวอารียา อินดี ปริญญาตรี เทคโนโลยีการอาหาร (เทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
127029002 นางสาววรรณภา ลูกแป้น ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
125029004 นางสาวรัตติกานต์ ศรีเนาวรัตน์ ปริญญาตรี ประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
125029005 นายปรัตถ์ธวิชญ์ เขียวฉวี ปริญญาตรี ประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
122029005 นางสาวอินทร์ธิรา กาละเกศ ปริญญาตรี พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
122029007 นายโชคอนันต์ ภูมิประสาท ปริญญาตรี พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
122029009 นางสาวจันทร์วิพา สาบุตร ปริญญาตรี พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
122029012 นายยอดรัก ภูไก่แจ้ ปริญญาตรี พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123029012 นายจีรพัฒน์ เสนาสนะ ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123029014 นายกรวิชญ์ จะระคร ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123029015 นางสาวพรพิมล บุญไสย ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123029019 นายเซทชา ปาทาน ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123039001 นางสาวสุชาดา วังโพธิ์ทิพย์ ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123039002 นางสาวน้ำผึ้ง มรกฎ ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
126019010 นางสาวธัญวดี นรินยา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
122019002 นายวีกิจ สว่างคำ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123019010 นางสาวธัญชนก ภูจอมนิล ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123019011 นางสาวภมรพิมพ์ สุวรรณพฤษ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123019012 นางสาวจิตรา น้อยตุ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123019013 นางสาวณัฐธิดา คำหารพล ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123019014 นางสาวกุลสตรี โมลี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123019017 นางสาวฐิติกร ไฝดี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123019018 นายอนุชิต หนันลา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123019019 นางสาวนิภานันท์ วงษ์ชา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
122039006 นางสาววิภาวี วิโรจน์ศิริ ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123019020 นางสาวปณิดา พลสงคราม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123019024 นางสาวสุดารัตน์ สวนขำ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123019028 นายชลกร สุวรรณมณี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123019029 นางสาวกัญภร โยธารักษ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123019031 นางสาวภัชราวดี ผิวอ่อน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123019033 นายยุทธพิชัย ชนะไชย ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123019034 นายเจษฎา บุญปากดี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
125019004 นายธนดล โนนวิเศษ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
124019042 นางสาวสุรัสวดี สุวรรณประทีป ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
124019043 นางสาวนันทกานต์ พูนคำ ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
124019047 นางสาวศรุตรา วงษ์ศรี ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
124019049 นางสาวกิ่งฉัตร อ้วนเลิง ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
127029003 นางสาวพัชญ์พิดา ทองคำ ปริญญาตรี เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123029024 นางสาวพัชรี อรัญรุต ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123029025 นางสาวอริศรา เรือนพิมพ์ ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123029035 นายวิศวชิต จิตรบุญพิทักษ์ ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123029030 นางสาวอัญชลี ศรบุญทอง ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123029033 นายธนพล ช้างน้ำ ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123029034 นายภูมินทร์ พันเพ็ชร ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
122029015 นายชลทาน จบจังหรีด ปริญญาตรี พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
122029018 นายพงศธร หลาบสุภา ปริญญาตรี พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
125029009 นางสาวปรมาภรณ์ บุญเชิดชู ปริญญาตรี ประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123019036 นายธีรเมธ ศรีสุข ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123019037 นางสาวกุลสตรี โมลี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123039005 นายอมรเทพ สอนสวัสดิ์ ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123019038 นางสาวภคนันท์ จันทร์โพธิ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
122019010 นางสาวกุลสตรี โมลี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
122019012 นางสาวเกวรินทร์ แสงการ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
124019055 นางสาวชนิฎาภรณ์ บุญเชิด ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
124019056 นางสาวกัญญารัตน์ คชกาล ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
125019007 นายวรพงษ์ ธารเจือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
124019057 นายณัฐวุฒิ เดชะคำภู ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
124019060 นางสาวประภาจันทร์ หงษาวงศ์ ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
124019061 นางสาวณัทริการ์ บุญแนบ ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
122029025 นางปนัดดา ก่อไช ปริญญาตรี พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123019040 นางสาวพรนิภา ศรีสมสุข ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
126019018 นางสาวธัญวดี นรินยา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
126059017 นางสาวพิมพ์ชนก พันธ์ฆ้อง ปริญญาตรี เทคโนโลยีการอาหาร (เทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
125029012 นางสาวภัทรา อินทรสิทธิ์ ปริญญาตรี ประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
126019020 นางสาวพิมพ์ชนก พันธ์ฆ้อง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123029044 นางสาวณัฐณิชา กายสิทธิ์ ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
122059002 นางสาวอทิตะญา หวะสุวรรณ ปริญญาโท เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
122059003 นางสาวมะลิวัลย์ จันสนิท ปริญญาโท เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
122069008 นายเพชรพงศ์ ถนอมชาติ ปริญญาโท เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
133099001 นางสาวอทิตะญา หวะสุวรรณ ปริญญาโท เทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
124019064 นางสาวสุภัสสร เสือรัก ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
146019008 นายนราวิชญ์ เมืองมา ปริญญาตรี เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123039007 นายธนวัฒน์ ใจภักดี ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก
123029047 นายณัฐพงศ์ สิงห์โสภา ปริญญาตรี สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ผ่านการคัดเลือก