รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว (ที่ยังไม่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดข้อมูล

1. รายชื่อในประกาศนี้ คือ ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวที่สมัครรอบที่ 2 รับตรง ในระดับ ปวส. ปริญญาตรี (เทียบโอน) ภาคพิเศษ และรับตรง ป.ตรี 4 ปี
2. และรายชื่อทุกระดับในรอบ 1.1 และ 1.2 ที่ยังไม่รายงานตัว (ยกเว้นคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา)
3. สามารถรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 มิถุนายน 2564
4. สำหรับคนที่รายงานตัวแล้ว และโครงการพิเศษของคณะจะไม่แสดงรายชื่อในหน้านี้

ขั้นตอนการรายงานตัว

1. กรอกประวัติรายงานตัวผ่านระบบ ESS [คลิก...] เข้าระบบด้วยหมายเลขสมัครสอบ และหมายเลขบัตรประชาชน
วีดีทัศน์แนะนำการกรอกข้อมูล
2. ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา โอนเงินตามใบแจ้งชำระหรือปริ้นไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรืองานคลัง ม.กาฬสินธุ์ เลขที่บัญชี: 404-3-19565-6 แล้วทำการอัพโหลดหลักฐานในระบบตามข้อ 3
3. เข้าระบบอัพโหลดเอกสารด้วยหมายเลขบัตรประชาชน [คลิก...]

* กรณีชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว ไม่ต้องนำใบแจ้งชำระในระบบอัพโหลดเอกสารไปชำระอีก
แสดงทั้งหมด คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์

รหัสสมัครสอบ ชื่อ-นามสกุล ระดับ สาขา คณะ
133129002 นางสาวอรยา ดวงแก้ว ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133119001 นางสาวจิรนันท์ บุญโลก ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133119006 นางสาวรสสุพร ยืนยง ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133119008 นายสงกรานร์ วัดพิมาย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133119009 นายสุรเดช คนหาญ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133119010 นางสาววรางคนาง จันทา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133139003 นายโชคอนันต์ เพียชำนิ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการตลาด) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
134049002 นายชญานันท์ มูลสาร ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
134049004 นายณรงค์พล พันธผล ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132029001 นางสาวจุฬาลักษณ์ ไชยรบ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132029004 นางสาววิลาวรรณ สุวรรณมงคล ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132039001 นางสาวกัญญารัตน์ เหล่าหว้าน ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132039008 นางสาวพัดทะรา วิชาชัย ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133059001 นางสาวอริศรา โคตรศรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132029008 นางสาวกัลยาณี สุวรรณเวียง ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132029009 นางสาวศรินทิพย์ สุ่มมาตย์ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133139007 นางสาวอรนิตย์ ภาษี ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการตลาด) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133139009 นางสาวชลมาศ ทองพรม ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการตลาด) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133119018 นายภูวดล สุดกระโทก ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133119019 นางสาวรัชนก ชื่นช้อย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133119021 นางสาวณัฏฐกานต์ พาลึก ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133129003 นางสาววิภาพรรณ ไกรสินธ์ ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133129007 นางสาวสุชาวดี เนตรแก้ว ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132039015 นางสาวจิราพร ประดี ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132039016 นางสาวนุชจรี อุดรสรรพ์ ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132039017 นางสาวนุชนาถ อุดรสรรพ์ ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132039019 นางสาวสุพรัตน์ โต๊ะใบต๊ะ ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132039021 นางสาวรัชฎาภรณ์ เกื้อกูล ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132039024 นางสาวธนพร ภูเนตร ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133149006 นางสาวมาริดา หาศิริ ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการตลาด) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133029007 นางสาวอริศรา โคตรศรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133029008 นางสาวอารียา ภูฉายา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
134019003 นางสาวสิริกัญญา ภูพิลา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
134019004 นายพลวัต คำศิริ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132019006 นายบุรัสกร ภารผุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132019007 นายฟ้าใหม่ สุขใส ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132019013 นางสาวธิดารัตน์ บุญปก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132019014 นางสาวชณิกานต์​ สาวิสิทธิ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133059003 นายสรรเพชญ์ ทนงจิตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133059004 นางสาวทิพรัตน์์ ชำนาญ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133059005 นางสาวชุติมา พลพุทธา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133119024 นางสาวนันพร ชัยสิงห์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133119025 นางสาวรัตติยากร จรัสเเผ้ว ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132039032 นางสาวลักขณา สมณา ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132039033 นางสาวสรวีย์ โคตรสุโพธิ์ ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132039034 นางสาวแอนนา บุ่งทวย ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132039036 นางสาวเก็จแก้ว ไตรยวงค์ ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133029012 นายPitchaya Tongon ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132019023 นางสาวจุฬาลักษณ์ พิมพ์นนท์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133129011 นางสาวบงกช นันทะจักร์ ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
134059004 นางสาวขนิษฐา ขี้เหล็กสี ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
134059005 นางสาวอทิตยา เพ็งพลา ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
134019009 นายธนภัทร วงศ์ประเสริฐ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133029013 นางสาวปาณิสรา สอาดอํ่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132019027 นางสาววัฒนาพร ชนะราช ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133029014 นางสาวฐิติยา ไปหนี้ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133059007 นางสาวจิราภรณ์ แสงนิกุล ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132019030 นายณัฐพงศ์ พานุรักษ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133029015 นางสาววิภาพรรณ ไกรสินธ์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
134019012 นายณัฐวุฒิ เบญจมาศ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132039043 นางสาวกฤษณา ผิวนิล ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133139011 นางสาวอารียา ภูฉายา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการตลาด) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133139012 นางสาวนลินทิพย์ แก้วพลงาม ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการตลาด) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133139013 นางสาววนิดา ภูหวล ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการตลาด) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133119037 นางสาวสุนิทรา ชาวประสา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133119038 นางสาววีรยา แช่มช้อย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133029024 นางสาวณัฐวิภา กุลมงกุฎ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133029025 นางสาวอารีรัตน์ สีนอเนตร ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132019038 นางสาวจุฬาวรรณ วงค์เจริญ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132019039 นางสาวพัชรีภรณ์ บุญหล้า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132039047 นางสาวอารีรัตน์ สีนอเนตร ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132039050 นางสาวณิชธิภรณ์ ภาคฤทธิ์ ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133029028 นายคีตภัทร ภูสมนึก ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133059009 นางสาวชนากรานต์ ตาลรุ่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การตลาด คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133029027 นางสาวอรไพลิน พลชะอุ่ม ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132039031 นางสาวนรินทร ภูแล่นเรียบ ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132019015 นางสาวสุภาภรณ์ วงค์หลวงอุด ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133119044 นายชัยชนะ สุทธิจันทร์ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132019048 นางสาวทิพย์วิมาน อาจอินทร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133119045 นางสาวพรรณราย โมรา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133029030 นางสาวพรรณราย โมรา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133029031 นางสาวชนิกานต์ เด่นดวง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
132039053 นางสาวเจนจิรา ภูนบผา ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
133029034 นางสาวจุฑามณี คำจุมจัง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก