รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว (ที่ยังไม่รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียดข้อมูล

1. รายชื่อในประกาศนี้ คือ ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวที่สมัครรอบที่ 2 รับตรง ในระดับ ปวส. ปริญญาตรี (เทียบโอน) ภาคพิเศษ และรับตรง ป.ตรี 4 ปี
2. และรายชื่อทุกระดับในรอบ 1.1 และ 1.2 ที่ยังไม่รายงานตัว (ยกเว้นคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา)
3. สามารถรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ตั้งแต่วันนี้ - 25 มิถุนายน 2564
4. สำหรับคนที่รายงานตัวแล้ว และโครงการพิเศษของคณะจะไม่แสดงรายชื่อในหน้านี้

ขั้นตอนการรายงานตัว

1. กรอกประวัติรายงานตัวผ่านระบบ ESS [คลิก...] เข้าระบบด้วยหมายเลขสมัครสอบ และหมายเลขบัตรประชาชน
วีดีทัศน์แนะนำการกรอกข้อมูล
2. ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา โอนเงินตามใบแจ้งชำระหรือปริ้นไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรืองานคลัง ม.กาฬสินธุ์ เลขที่บัญชี: 404-3-19565-6 แล้วทำการอัพโหลดหลักฐานในระบบตามข้อ 3
3. เข้าระบบอัพโหลดเอกสารด้วยหมายเลขบัตรประชาชน [คลิก...]

* กรณีชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว ไม่ต้องนำใบแจ้งชำระในระบบอัพโหลดเอกสารไปชำระอีก
แสดงทั้งหมด คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะบริหารศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะศิลปศาสตร์

รหัสสมัครสอบ ชื่อ-นามสกุล ระดับ สาขา คณะ
168019003 นางสาวรุ่งรวิน สิทธิการ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168019004 นางสาวสุรัตนาวี ใจเอื้อ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168019005 นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณศรี ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168039002 นางสาวชลธิชา จันทร์น้อย ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168039003 นางสาวนฤวรรณ ปะติตังโข ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
164019002 นางสาวจิราภรณ์ รักษาเมือง ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
164019003 นางสาวชลธิชา ช่างถม ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
164019006 นางสาวติชิลา ชนะสงคราม ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
164019009 นางสาวอนัญญา สมจิตร ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
164019010 นายธนพล นัธทยาย ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
165029001 นางสาวลักษิกา พรมเมือง ปริญญาตรี ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
165029002 นางสาววีสุดา วรรณรักษา ปริญญาตรี ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
165029005 นายเทพรักษ์ เกตุจังหาร ปริญญาตรี ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
167029003 นางสาวฐิติมาภรณ์ แหวนเพชร ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
167029004 นางสาวดวงฤดี เเก้วศรีหา ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
167029010 นายณัฐวุฒิ ศรีพันบุญ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
167029015 นายเจตนิพัทธ์ จันทอง ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
167029016 นางสาวปณิตา กันทะเชียร ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
169019002 นางสาวจิราภา เจริญภักดี ปริญญาตรี นิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
169019003 นางสาวน้ำเพ็ชร เขียวสอาด ปริญญาตรี นิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
169019004 นางสาวพิมพ์พัตรา ฤทธิแผลง ปริญญาตรี นิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
169019005 นางสาววราภรณ์ นาคำ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
169019009 นางสาวเจนจิรา โคตรสักดา ปริญญาตรี นิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
169019012 นายศักดิ์ชาย ภาจันทร์คู ปริญญาตรี นิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
160069002 นางสาวปุณณิศา สิทธิวัง ปริญญาโท การบริหารการพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
165029006 นางสาววิจิราภรณ์​ มณีอินทร์ ปริญญาตรี ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
165029008 นางสาวชนิกานต์ ไชยา ปริญญาตรี ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
165029010 นางสาวทิพวรรณ พรมดวงศรี ปริญญาตรี ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
165029012 นางสาวกนกพิชญ์ ระวาดชิต ปริญญาตรี ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
165029013 นางสาวสาริณี สุขศรี ปริญญาตรี ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168019009 นางสาวอันนา คำเวียง ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168019010 นางสาวผกากรอง วงศ์ชุมภู ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168019011 นายกิตติศักดิ์ สีหลิ่ง ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168019012 นางสาวชลนิภา ทองอุ่น ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168019013 นางสาวนันธิกานต์ ระหารพงษ์ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168019014 นางสาวสุจิตราภรณ์ เรืองศรี ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
167029017 นางสาวปนัดดา คู่กระสังข์ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
167029022 นางสาวทิพวรรณ เพ็งพิทักษ์ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
167029024 นายพรพิทักษ์ สิงห์คำป้อง ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
169019021 นางสาวณัฐกานต์ ทองเเก้ว ปริญญาตรี นิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
166019002 นางสาวสลิลทิพย์ งามมาก ปริญญาตรี การท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
166019003 นางสาวมาดีนา บุญสนธิ ปริญญาตรี การท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
166019004 นางสาวศศิวิมล สุนทรโวหาร ปริญญาตรี การท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
166019005 นางสาวอารียา มธิโกวา ปริญญาตรี การท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
166019006 นางสาววุฒิตา แข็งกล้า ปริญญาตรี การท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168039007 นางสาวศริณญา อุทัยเลี้ยง ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168039008 นายภาณุพงศ์ พันจันทร์ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168039009 นางสาวกิตติยากร สิงห์ประเสริฐ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168039011 นางสาวมณฑิตา แสงเพ็ชร ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
169919007 นายอนุพงษ์ อินตู้ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
169919011 นายธนโชติ นาสมพงษ์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
162049002 นายพรทิวา มะเรนา ปริญญาตรี นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
162049005 นางสาวชลิตา ประดากรณ์ ปริญญาตรี นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
164019013 นางสาวเอมมิกา ไชยพิมพา ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
164019014 นายวรัญญู พลอยวิเลิศ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168029003 นายพงศกร แสงฤทธิ์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168029005 นางสาวศรีกัลยา ก้อยทอง ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168029007 นายพลากร พลพิทักษ์ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168029008 นายธนวัฒน์ สุวรรณวงศ์ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168029010 นายสุทธิศักดิ์ ศรีพุทธา ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
162049009 นางสาวภัคจิรา การรักษา ปริญญาตรี นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (กลุ่มวิชานวัตกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
162049010 นางสาวชุดาภา อะมะนนท์ ปริญญาตรี นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (กลุ่มวิชานวัตกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168079001 นายพงศกร แสงฤทธิ์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168069001 นายกิตติศักดิ์ สีหลิ่ง ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168069002 นายวรพล ชินบุตร ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
165029016 นางสาวลลิตา อิ่มสนิท ปริญญาตรี ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
165029017 นางสาวอธัญญา เครือวัน ปริญญาตรี ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
165029018 นางสาวมาริษา นาชัยเพ็ชร ปริญญาตรี ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
167029026 นางสาววิมลณัฐ วรรณกลาง ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
167029029 นางสาวอมราพร ขันธวิชัย ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
167029043 นายชัชพงศ์ เวินชุม ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
167029035 นางสาววีรยา คะอังกุ ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
167029036 นายธนวัฒน์ นาระวิน ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
169019026 นางสาวณัฐฌา ผาณิบุศย์ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168039017 นางสาวศุภธิดา เทพรัง ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
169919015 นางสาวอริศรา รุ่งโรจน์ ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
164019017 นางสาวนันธิยา หวินสันเทียะ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
164019018 นายสิวพัฒน์ บุญมา ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
166029002 นางสาวจิราภรณ์ อ่วมใจอารีย์ ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) การท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
166029003 นางสาวนิรัศราภรณ์ บุสำโรง ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) การท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
165029023 นายพุทธฌา สอดสี ปริญญาตรี ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
165029024 นางสาวธีริศรา เวียงอินทร์ ปริญญาตรี ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168069006 นายพงษ์ชนัน ศรีคิรินทร์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168069008 นางสาวรัตติญานันท์ เลาเงิน ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168069009 นายจนัสธร วิชัยศร ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168079004 นางสาววณิดา จักรนามน ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168079005 นายปิยวัลย์ พงษ์สิทธิศักดิ์ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
169019036 นางสาวอรัญญา เหล่าระภะ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
169019037 นางสาวเกณิกา บุญมีสีสุเวช ปริญญาตรี นิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168029017 นางสาวรุจิรา พลกล้า ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
169019038 นางสาวรัชดา ดงใหญ่ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
165029026 นางสาวนาราปรียา ไกรคุ้ม ปริญญาตรี ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
164019028 นางสาวสุจิตตา เวชศิลป์ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
164019029 นายนรภัทร ปิยะวงศ์ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
169919018 นายพิสิฏพายัพ สรรพชัย ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168029019 นางสาวธีรัตม์ ด้วยโชติ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
164019034 นางสาวขัตติยา บัวจูม ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
164019036 นางสาวกัลยภรณ์ สุระเสน ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168029020 นางสาวพรชิตา ยืนยง ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
165029031 นางสาวณัฐธกมล ละมัย ปริญญาตรี ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
164019037 นางสาวทิพย์วิมาน อาจอินทร์ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
164019038 นายธีรภัทร พิทักษ์กิจ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
160079007 นางสาวหนึ่งฤทัย จันทศร ปริญญาเอก การบริหารการพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
160089005 นายทัตเทพ ทวีไทย ปริญญาเอก การบริหารการพัฒนา คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
169919021 นางสาวอริสรา คณาโจด ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168019029 นางสาวสายน้ำผึ้ง โรหิตรัตน์ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
164019039 นางสาวบรรพตรี พนิชการ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
164019040 นางสาวจิรวรรณ ปราณีทรัพย์ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168069010 นางสาวธนิฎฐา ทีน้ำคำ ปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168029021 นางสาวนูรเดีย ซียง ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
168029024 นางสาวนันทิชา วัฒวงษ์ ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น) คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก
169019040 นายนันทภพ พรมศรี ปริญญาตรี นิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ผ่านการคัดเลือก