รับสมัคร ปริญญาโท บริหารการศึกษา


ปริญญาโท ค.ม. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2563 รับผู้สมัครทั่วประเทศ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
เพื่อประโยชน์ของท่านกรุณาอ่านประกาศแนบท้ายนี้ให้ชัดเจน

กำหนดการ

- รับสมัคร บัดนี้ - 10 มิถุนายน 2563
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 11 มิถุนายน 2563
- สอบคัดเลือก 14 มิถุนายน 2563
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 18 มิถุนายน 2563
- รายงานตัว 22 มิถุนายน 2563 (พื้นที่นามน)


สมัครเรียน

ประกาศรับสมัคร