รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท


รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท รับผู้สำเร็จปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ตามที่สาขาวิชากำหนด
เพื่อประโยชน์ของท่านกรุณาอ่านประกาศแนบท้ายนี้ให้ชัดเจน

กำหนดการ

รัรับสมัคร 23 มีนาคม - 8 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 10 มิถุนายน 2563
สอบคัดเลือก 13 มิถุนายน 2563 (9.00 - 12.00 น.)
รายงานตัว 13 มิถุนายน 2563 (13.15 - 15.30 น.)


ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนและข้อมูลส่วนตัว
2. กรอกข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา
3. เลือกคณะ/สาขาวิชา
4. ยืนยันและพิมพ์ใบชำระค่าสมัคร
5. ชำระเงินค่าสมัครที่งานคลัง หรือ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา

สมัครเรียน


ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท