มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 • ปรัชญา

  ความรู้สร้างคุณค่า ภูมิปัญญาสร้างสังคม
 • ปณิธาน

  สร้างคนดี มีงานทำ ชี้นำสังคม
 • วิสัยทัศน์

  เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นบนฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอันดับ 1 ของประเทศภายในปี 2570
 • พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและทักษะในวิชาชีพ รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความใฝ่เรียนรู้
  2. จัดการศึกษาทางด้านวิชาชีพทั้งระดับต่ำกว่าปริญญาและระดับปริญญา เพื่อตอบสนองความต้องการตลาดแรงงานและทิศทางการพัฒนาประเทศ
  3. ส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริการชุมชน สังคมและประเทศ
  4. ทะนุบำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
 • อัตลักษณ์บัณฑิต

  อดทน สู้งาน เชี่ยวชาญวิชาชีพ
 • แผนที่คณะและหน่วยงาน