สาขาที่เปิดรับสมัคร 2563

# หลักสูตร คุณสมบัติที่เปิดรับ จำนวน หมายเหตุ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1 ปวส. สัตวศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
2 ปวส. พืชศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
3 ปวส. เทคโนโลยีการอาหาร ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 15
4 ปวส. ประมง ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 15
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
1 วท.บ. พืชศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
2 วท.บ. สัตวศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 เกรดเฉลี่ย 2.00 15
3 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 10
4 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 40 ปี 1 เรียนรวมกัน ขึ้นปี 2 แยกวิชาเอก ได้แก่ 1) วิชาเอกเทคโนโลยีและการประกอบอาหาร 2) วิชาเอกเทคโนโลยีอาหารเพื่อสุขภาพ
5 วท.บ. ประมง ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 10
6 วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 15
7 วท.บ. นวัตกรรมเกษตร ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 15
ปริญญาตรีเทียบโอน
1 วท.บ. พืชศาสตร์ (2 ปีเทียบโอน) ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือ เทียบเท่า 20
2 วท.บ. สัตวศาสตร์ (2 ปีเทียบโอน) ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือ เทียบเท่า 15
3 วท.บ. ประมง (2 ปีเทียบโอน) ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือ เทียบเท่า 20
ปริญญาโท
1 วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร (ภาคปกติ) ปริญญาตรี ด้านเกษตรศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือคณะกรรมการหลักสูตรเห็นชอบ 5
2 วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร (ภาคพิเศษ) ปริญญาตรี ด้านเกษตรศาสตร์ หรือเทียบเท่า หรือคณะกรรมการหลักสูตรเห็นชอบ 5

# หลักสูตร คุณสมบัติที่เปิดรับ จำนวน หมายเหตุ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1 ปวส. การจัดการทั่วไป ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
2 ปวส. การตลาด ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 15
3 ปวส. การบัญชี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 60
4 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
1 บช.บ. บัญชีบัณฑิต ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
2 บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 เกรดเฉลี่ย 2.00 30
3 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
4 บธ.บ. ธุรกิจอัจฉริยะ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
5 บธ.บ. บริหารธุรกิจ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 40 ปี 1 เรียนรวมกัน ขึ้นปี 2 แยกวิชาเอก ได้แก่ 1) วิชาเอกการจัดการ 2) วิชาเอกการจัดการการตลาด
ปริญญาตรี 2 ปี เทียบโอน
1 บช.บ. บัญชีบัณฑิต (2 ปีเทียบโอน) ปวส. สาขาวิชาการบัญชี 60
2 บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (2 ปีเทียบโอน) ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือ เทียบเท่า 30
3 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (2 ปีเทียบโอน) ปวส. ด้านคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง 20
4 บธ.บ. ธุรกิจอัจฉริยะ (2 ปีเทียบโอน) ปวส. ด้านคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง 20
5 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการ) (2 ปีเทียบโอน) ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา 30
6 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการการตลาด) (2 ปีเทียบโอน) ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา 20
ปริญญาโท
1 บธ.ม. การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ (ภาคปกติ) ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง 5
2 บธ.ม. การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ (ภาคพิเศษ) ปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง 15

# หลักสูตร คุณสมบัติที่เปิดรับ จำนวน หมายเหตุ
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
1 ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน ม.6 หรือ เทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์หรือเป็นไปตามมติคณะกรรมการหลักสูตร 60
2 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล) ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 10
3 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์) ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 10
4 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มเครือข่ายและไอโอที) ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 10
5 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
ปริญญาโท
1 ส.ม. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน (ภาคปกติ) ปริญญาตรี ด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง 5
2 ส.ม. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน (ภาคพิเศษ) ปริญญาตรี ด้านสาธารณสุขศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง 10
3 วท.ม. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน (ภาคปกติ) ปริญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง 3
4 วท.ม. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน (ภาคพิเศษ) ปริญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง 5

# หลักสูตร คุณสมบัติที่เปิดรับ จำนวน หมายเหตุ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
1 ปวส. ช่างกลโรงงาน ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
2 ปวส. เทคนิคเครื่องกล ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
3 ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 15
4 ปวส. เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 15
5 ปวส. ไฟฟ้ากำลัง ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
1 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
2 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
3 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 15
4 วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
5 วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
6 อส.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
ปริญญาตรีเทียบโอน
1 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ (3 ปีเทียบโอน) ปวส. ช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 10
2 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (3 ปีเทียบโอน) ปวส. ช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์ สาขาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 10
3 อส.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (2 ปีเทียบโอน) ปวส. เทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกล เครื่องจักรกลเกษตร ช่างอุตสาหกรรม หรือ เทียบเท่า 15
ปริญญาตรีต่อเนื่อง
1 อส.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (2 ปีต่อเนื่อง) ปวส. ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่า 20
2 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (2 ปีต่อเนื่อง) ปวส. ช่างยนต์ ช่างเทคนิคยานยนต์ สาขาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 15

# หลักสูตร คุณสมบัติที่เปิดรับ จำนวน หมายเหตุ
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
1 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอุตสาหกรรมบริการ ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6 20
2 ศศ.บ. การท่องเที่ยว ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
3 น.บ. นิติศาสตร์ ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6 เกรดเฉลี่ย 2.00 30
4 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6 30
5 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6 20
6 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (อาชวิทยาและการบริหารงานตำรวจ) ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6 20
7 ร.บ. การเมืองการปกครอง ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6 เกรดเฉลี่ย 2.00 30
8 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6 20
9 ศศ.บ. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6 20
10 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6 20
11 ศศ.บ. ภาษาจีน ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20

# หลักสูตร คุณสมบัติที่เปิดรับ จำนวน หมายเหตุ
ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
1 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย (โครงการครูรักษ์ถิ่น) ม.6 หรือ เทียบเท่า ม.6 (เงื่อนไขตามโครงการกำหนด) 32 โครงการครูรักษ์ถิ่น ผู้สมัครต้องมีที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้านที่โครงการกำหนด
2 ค.บ. การศึกษาปฐมวัย ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 เกรดเฉลี่ย 2.00 28
3 ค.บ. ภาษาไทย ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 เกรดเฉลี่ย 2.00 60
4 ค.บ. คณิตศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 สำเร็จด้านวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ย 2.00 60
5 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 สำเร็จด้านวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ย 2.00 60
6 ค.บ. คอมพิวเตอร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 เกรดเฉลี่ย 2.00 30
7 ค.บ. ภาษาอังกฤษ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 เกรดเฉลี่ย 2.00 60
ปริญญาโท
1 ค.ม. บริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) ปริญญาตรี ด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง 25

สอบถามเพิ่มเติม

สอบถามเกี่ยวกับการเรียน-การสอน


คณะเทคโนโลยีการเกษตร
โทรศัพท์ 043811128 ต่อ 3120 หรือ 086-4584361
Facebook : facebook.com/agro.ksc.7/
คณะบริหารศาสตร์
โทรศัพท์
Facebook : facebook.com/ASKalasinU/
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
โทรศัพท์ 0 4360 2058 โทรสาร 0 4360 2058
Facebook : facebook.com/fshtksu/
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โทรศัพท์ 088-574-2199
Facebook : facebook.com/EngineeringKSU/
คณะศิลปศาสตร์
โทรศัพท์ 043-602057 โทรสาร 043-602057
Facebook : facebook.com/คณะศิลปศาสตร์-มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา
โทรศัพท์ 043-602-037 โทรสาร 043-602037
Facebook : facebook.com/edu.ksu.ac.th/

สอบถามข้อมูลการรับสมัคร/และอื่นๆ

งานทะเบียนและประมวลผล เกี่ยวกับการรับสมัครเรียน
Phone: 086-458-4365 Email: reg@ksu.ac.th
Facebook สวท: facebook.com/ASR.KSU/
Facebook งานทะเบียนฯ: facebook.com/REGKSU/
กองกิจการนักศึกษา เกี่ยวกับหอพัก และกองทุน
โทรศัพท์: 0-4360-2050
เว็บไซต์ : dsd.ksu.ac.th
ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360
Facebook: facebook.com/Kalasin.university/
เบอร์โทรทุกหน่วยงาน >>