รอบที่ 1 ปวส. ปริญญาตรีเทียบโอน, ปริญญาตรีต่อเนื่อง, ปริญญาโท


ปวส. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามที่สาขาวิชากำหนด
ปริญญาตรีเทียบโอน, ปริญญาตรีต่อเนื่อง รับผู้จบ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามที่สาขาวิชากำหนด
เพื่อประโยชน์ของท่านกรุณาอ่านประกาศแนบท้ายนี้ให้ชัดเจน

กำหนดการ

รับสมัคร 2 ธ.ค. 62 - 31 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 4 ก.พ. 63
รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา 7 ก.พ. 63

ระดับปริญญาโท รับผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตามที่สาขาวิชากำหนด
เพื่อประโยชน์ของท่านกรุณาอ่านประกาศแนบท้ายนี้ให้ชัดเจน

กำหนดการ

รับสมัคร 2 ธ.ค. 62 - 31 ม.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 4 ก.พ. 63
รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา 7 ก.พ. 63


ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนและข้อมูลส่วนตัว
2. กรอกข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา
3. เลือกคณะ/สาขาวิชา
4. ยืนยันและพิมพ์ใบชำระค่าสมัคร
5. ชำระเงินค่าสมัคร
สมัครเรียน


ประกาศรับสมัครระดับ ปวส. ปริญญาตรีเทียบโอน และปริญญาตรีต่อเนื่อง

ประกาศรับสมัครระดับปริญญาโท