รอบที่ 2 ปวส. ปริญญาตรีเทียบโอน, ปริญญาตรีต่อเนื่อง


ปวส. รับผู้กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ตามที่สาขาวิชากำหนด
ปริญญาตรีเทียบโอน, ปริญญาตรีต่อเนื่อง รับผู้กำลังศึกษาหรือผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตามที่สาขาวิชากำหนด
เพื่อประโยชน์ของท่านกรุณาอ่านประกาศแนบท้ายนี้ให้ชัดเจน

กำหนดการ

รับสมัคร 6 ก.พ. – 20 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 27 เม.ย. 63
รายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษา 1 พ.ค. 63


ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกหมายเลขบัตรประชาชนและข้อมูลส่วนตัว
2. กรอกข้อมูลคุณวุฒิการศึกษา
3. เลือกคณะ/สาขาวิชา
4. ยืนยันและพิมพ์ใบชำระค่าสมัคร
5. ชำระเงินค่าสมัครที่งานคลัง หรือ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา

สมัครเรียน


ประกาศรับสมัครระดับ ปวส. ปริญญาตรีเทียบโอน และปริญญาตรีต่อเนื่อง