← หน้าแรก
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 - 3 ปี และระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 - 3 ปี   และระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
รอบที่ 1.1 โควตาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2564


สมัครเรียน

คู่มือการสมัครเรียน


ผู้สนใจสมัคร ทำการสมัครผ่านเว็บไซต์ https://admission.ksu.ac.th/ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2563 - 20 พฤศจิกายน 2563
คุณสมบัติและสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครเป็นไปตามประกาศ รายละเอียดประกาศ คลิก >>

ค่าสมัคร 200 บาท 
ชำระตามช่องทางในใบแจ้งชำระ หรือ
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เงินนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี: 404-3-19565-6 ประเภท: ออมทรัพย์


กรณีพิมพ์ใบแจ้งชำระค่าสมัครผ่านระบบที่เปิดผ่านบน Facebook หรือ Line จะไม่สามาถแสดงข้อมูลผู้สมัครได้ ให้เปิดผ่านเว็บเบาร์เซอร์ เช่น Safari, Chrome หรือ Web Browser อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ Facebook หรือ Line ดังรูป← หน้าแรก