← หน้าแรก
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง และปริญญาตรีภาคพิเศษ รอบ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง และปริญญาตรีภาคพิเศษ รอบ 1.2 แฟ้มสะสมผลงาน
สมัครเรียนคลิกที่นี่

คู่มือการสมัครเรียน


ค่าสมัคร 200 บาท ชำระตามช่องทางในใบแจ้งชำระ หรือ
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เงินนอกงบประมาณ

เลขที่บัญชี: 404-3-19565-6 ประเภท: ออมทรัพย์

← หน้าแรก