← หน้าแรก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ภาคพิเศษ) รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

รายละเอียด >> https://www.ksu.ac.th/th/20924/

กำหนดการสอบฯ

      สอบคัดเลือก วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น.

         ณ อาคารเรียนรวม คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา   ชั้น 5 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ อำเภอนามน

← หน้าแรก