ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาและรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง และระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผ่านออนไลน์ ดังนี้

นักศึกษาชำระเงินค่ารายงานตัวแล้วสร้างรหัสผู้ใช้งานระบบ ESS เสร็จแล้วรอลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2565 ระหว่างวันที่ 16-21 พฤศจิกายน 2565