ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 3) และระดับปริญญาตรี 4 ปี (รอบที่ 1 Portfolio) คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

สำหรับคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา (นักศึกษาที่ผ่านสัมภาษณ์ ต้องรายงานตัวภายในวันที่ 25-29 มกราคม 2566 เท่านั้น หากไม่รายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์ และคณะฯ จะเรียกลำดับสำรองรายงานตัวต่อไป)

ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผ่านออนไลน์ ดังนี้