ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี (รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบที่ 2 ครั้งที่ 2)และคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา (รอบที่ 2 Quota) ประจำปีการศึกษา 2566

สำหรับคณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา (นักศึกษาที่ผ่านสัมภาษณ์ ต้องรายงานตัวภายในวันที่ 18-25 เมษายน 2566 เท่านั้น หากไม่รายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์ และคณะฯ จะเรียกลำดับสำรองรายงานตัวต่อไป)

ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผ่านออนไลน์ ดังนี้