ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์รายงานตัวเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 4 ปี (รอบที่ 4 ครั้งที่ 1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2566

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

โทรศัพท์ 043 602 038

รอประกาศผล วันที่ 31 พ.ค. 2566

ขั้นตอนการรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ผ่านออนไลน์ ดังนี้