ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี (รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบที่ 1 ครั้งที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ 086-4584361

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

โทรศัพท์ 043-602058

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

โทรศัพท์ 088-5742199

คณะศิลปศาสตร์

โทรศัพท์ 043-602057

หมายเหตุ : คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประกาศรายชื่อฯ วันที่ 18 มกราคม 2566 และสัมภาษณ์ วันที่ 21 มกราคม 2566