ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี (รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 3) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบที่ 1 ครั้งที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ 086-4584361

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

โทรศัพท์ 043-602058

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ 086-4584361

คณะศิลปศาสตร์

โทรศัพท์ 086-4584362

สำหรับ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา สอบสัมภาษณ์แบบออนไซต์ ณ อาคารเรียนรวม

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)

เว็บไซต์ https://ed.ksu.ac.th
Facebook : facebook.com/edi.ksu.ac.th
โทรศัพท์ 043 602 038