ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี (รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี เทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบที่ 2 ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ 086-4584361

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

โทรศัพท์ 043-602058

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

โทรศัพท์ 088-5742199

หมายเหตุ : คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประกาศรายชื่อฯ วันที่ 4 เมษายน 2566 และสัมภาษณ์ วันที่ 7 เมษายน 2566