ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีเทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบที่ 2 ครั้งที่ 2) และระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 2 Quota) คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ 086-4584361

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

โทรศัพท์ 043-602058

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ 086-4584361

คณะศิลปศาสตร์

โทรศัพท์ 086-4584362

สำหรับ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา สอบสัมภาษณ์แบบออนไซต์และออนไลน์ ณ อาคารเรียนรวม

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (พื้นที่นามน)

เว็บไซต์ https://ed.ksu.ac.th
Facebook : facebook.com/edi.ksu.ac.th
โทรศัพท์ 043 602 038