ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี รอบที่ 4 ครั้งที่ 1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรีเทียบโอน/ต่อเนื่อง (รอบรับตรงพิเศษ ครั้งที่ 1) ประจำปีการศึกษา 2566

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

โทรศัพท์ 086-4584361

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

โทรศัพท์ 043-602058

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

โทรศัพท์ 086-4584361

คณะศิลปศาสตร์

โทรศัพท์ 086-4584362

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

โทรศัพท์ 043-602058