หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับสมัครทั้งหมด
รหัส ชื่อสาขา คณะ คุณสมบัติ จำนวนรับรวม
1101 ปวส. สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
1102 ปวส. พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
1103 ปวส. ประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
1104 ปวส. เทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
1201 วท.บ. พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
1202 วท.บ. สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 15
1203 วท.บ. ประมง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 15
1204 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
1205 วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 15
1206 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร (เทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
1207 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร (โภชนาการและการกำหนดอาหาร) คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
1301 วท.บ. พืชศาสตร์[เทียบโอน] คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 20
1302 วท.บ. สัตวศาสตร์[เทียบโอน] คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 15
1303 วท.บ. ประมง[เทียบโอน] คณะเทคโนโลยีการเกษตร ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 15
1401 วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร[ภาคปกติ] คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี 5
1402 วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร[ภาคพิเศษ] คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี 5
2101 ปวส. การจัดการทั่วไป คณะบริหารศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
2102 ปวส. การตลาด คณะบริหารศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
2103 ปวส. การบัญชี คณะบริหารศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 60
2104 ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
2201 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) คณะบริหารศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
2202 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการตลาด) คณะบริหารศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
2203 บช.บ. บัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 60
2204 บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะบริหารศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
2205 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
2301 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป)[เทียบโอน] คณะบริหารศาสตร์ ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา 30
2302 บธ.บ. บริหารธุรกิจ (วิชาเอกการจัดการตลาด)[เทียบโอน] คณะบริหารศาสตร์ ปวส. ด้านบริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา 30
2303 บช.บ. บัญชีบัณฑิต [เทียบโอน] คณะบริหารศาสตร์ ปวส. สาขาวิชาการบัญชี 60
2304 บธ.บ. การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ [เทียบโอน] คณะบริหารศาสตร์ ปวส. การจัดการธุรกิจค้าปลีก หรือการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 40
2305 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ [เทียบโอน] คณะบริหารศาสตร์ ปวส.ด้านคอมพิวเตอร์ ทุกสาขา 30
2401 บธ.ม. การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ[ภาคปกติ] คณะบริหารศาสตร์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี 5
2402 บธ.ม. การจัดการสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ[ภาคพิเศษ] คณะบริหารศาสตร์ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี 10
3201 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
3202 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 10
3203 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 10
3204 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มเครือข่ายและไอโอที) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 10
3205 ส.บ. การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 90
3206 วท.บ. วิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
3207 วท.บ. วิทยาศาสตร์นวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
3208 วท.บ. วิทยาการข้อมูลและอุตสาหกรรมดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
3401 วท.ม. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน[ภาคปกติ] คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี 5
3402 วท.ม. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน[ภาคพิเศษ] คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี 3
4101 ปวส. ช่างกลโรงงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 60
4102 ปวส. เทคนิคเครื่องกล(ช่างยนต์) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
4103 ปวส. เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
4104 ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
4105 ปวส. ไฟฟ้ากำลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
4201 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
4202 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
4203 วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
4204 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
4205 อส.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
4206 วศ.บ. วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
4301 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล [เทียบโอน] คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปวส. ช่างยนต์ เทคนิคเครื่องกล ช่างเทคนิคยานยนต์ สาขาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 30
4302 วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ[เทียบโอน] คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปวส. ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่า 30
4303 วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์[เทียบโอน] คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปวส. สาขาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง สาขาการจัดการ โลจิสติกส์ สาขาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 30
4304 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ[เทียบโอน] คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปวส. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี สารสนเทศ หรือเทียบเท่า 30
4305 อส.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร[เทียบโอน] คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปวส. เทคนิคยานยนต์ เทคนิคเครื่องกล เครื่องจักรกลเกษตร ช่างอุตสาหกรรม หรือ เทียบเท่า 20
4306 อส.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ[ต่อเนื่อง] คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปวส. ช่างอุตสาหกรรม เทคนิคการผลิต เทคนิคอุตสาหกรรม เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่า 30
4307 อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล[ต่อเนื่อง] คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปวส. ช่างยนต์ เทคนิคเครื่องกล ช่างเทคนิคยานยนต์ สาขาช่างอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า 30
5201 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์) คณะศิลปศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
5202 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น) คณะศิลปศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
5203 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ) คณะศิลปศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
5204 น.บ. นิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
5205 ร.บ. รัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
5206 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
5207 ศศ.บ. ภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
5208 ศศ.บ. การท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
5209 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
5210 ศศ.บ. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาคเอกชน) คณะศิลปศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 6
5211 ศศ.บ. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐ) คณะศิลปศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 6
5212 ศศ.บ. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (กลุ่มวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน) คณะศิลปศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 6
5213 ศศ.บ. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (กลุ่มวิชานวัตกรรมการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน) คณะศิลปศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 6
5214 ศศ.บ. นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดบริการแหล่งเรียนรู้ชุมชน) คณะศิลปศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 6
5301 ศศ.บ. การท่องเที่ยว [เทียบโอน] คณะศิลปศาสตร์ ปวส.การท่องเที่ยว การโรงแรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกียวข้อง 30
5401 ศศ.ม. การบริหารการพัฒนา[ภาคปกติ - แผน ก แบบ ก 2] คณะศิลปศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบริหารการพัฒนาหรือรัฐประศาสนศาสตร์หรือปริญญาตรีสาขาอื่นทุกสาขา หรือสาขาอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง 5
5402 ศศ.ม. การบริหารการพัฒนา[ภาคพิเศษ - แผน ก แบบ ก 2] คณะศิลปศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบริหารการพัฒนาหรือรัฐประศาสนศาสตร์หรือปริญญาตรีสาขาอื่นทุกสาขา หรือสาขาอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง 5
5403 ศศ.ม. การบริหารการพัฒนา[ภาคพิเศษ - แผน ข] คณะศิลปศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการบริหารการพัฒนาหรือรัฐประศาสนศาสตร์หรือปริญญาตรีสาขาอื่นทุกสาขา หรือสาขาอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง 20
5501 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชารัฐประศาสนศาสตร์)[ภาคพิเศษ] คณะศิลปศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
5502 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการปกครองท้องถิ่น)[ภาคพิเศษ] คณะศิลปศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
5503 รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (กลุ่มวิชาการบริหารงานตำรวจ)[ภาคพิเศษ] คณะศิลปศาสตร์ ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
5601 ปร.ด. การบริหารการพัฒนา[ภาคปกติ - แบบ 1.1] คณะศิลปศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการพัฒนาหรือรัฐประศาสนศาสตร์หรือปริญญาโทสาขาอื่นทุกสาขา หรือสาขาอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง 5
5602 ปร.ด. การบริหารการพัฒนา[ภาคพิเศษ - แบบ 2.1] คณะศิลปศาสตร์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการบริหารการพัฒนาหรือรัฐประศาสนศาสตร์หรือปริญญาโทสาขาอื่นทุกสาขา หรือสาขาอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรอง 10
6201 ค.บ. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 34
6202 ค.บ. วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย(โครงการครูรักษ์ถิ่น) คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 26
6203 ค.บ. วิชาเอกภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 60
6204 ค.บ. วิชาเอกคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 60
6205 ค.บ. วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 60
6206 ค.บ. วิชาเอกคอมพิวเตอร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
6207 ค.บ. วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 60
6208 ค.บ. วิชาเอกการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
6209 ค.บ. วิชาเอกเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
6210 ค.บ. วิชาเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
6401 ค.ม. บริหารการศึกษา[ภาคพิเศษ] คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาทุกสาขาวิชา หรือปริญญาสาขาอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง 2) คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด 30
หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับสมัคร