หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > คณะเทคโนโลยีการเกษตร
รหัส ชื่อสาขา ระดับ คุณสมบัติ จำนวนรับรวม
1101 ปวส. สัตวศาสตร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
1102 ปวส. พืชศาสตร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
1103 ปวส. ประมง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
1104 ปวส. เทคโนโลยีการอาหาร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
1201 วท.บ. พืชศาสตร์ ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
1202 วท.บ. สัตวศาสตร์ ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 15
1203 วท.บ. ประมง ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 15
1204 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 30
1205 วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 15
1206 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร (เทคโนโลยีอาหารและการประกอบอาหาร) ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
1207 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหาร (โภชนาการและการกำหนดอาหาร) ปริญญาตรี ม.6 หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า ม.6 20
1301 วท.บ. พืชศาสตร์[เทียบโอน] ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 20
1302 วท.บ. สัตวศาสตร์[เทียบโอน] ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 15
1303 วท.บ. ประมง[เทียบโอน] ปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ปวส. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า 15
1401 วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร[ภาคปกติ] ปริญญาโท สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี 5
1402 วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร[ภาคพิเศษ] ปริญญาโท สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี 5
หน้าแรก > สาขาที่เปิดรับ > คณะเทคโนโลยีการเกษตร